ญี่ปุ่น โอซาก้า – โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดย การบินไทย

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ … ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับ ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า เคาน์เตอร์หมายเลข C 22.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต –วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – ศาลเจ้าเฮย์อัน – คานาซาว่า 05.30 น. ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น …. ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระ จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์ มากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันบรรยากาศภายในเมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจากอดีตกาล…นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพร้อมดื่ม “น้ำ ศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ชื่อเสียง และสุขภาพดี” ณ “วัดคิโยมิสึ” ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา… อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงานของทิวทัศน์จากมุมสูงที่สามรถยลความงามของเมือง เกียวโตได้ไกลสุดสายตา…แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา”ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ เช่น เครื่องปั้นดิน, เครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา – ชุดกาน้ำ ชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด,ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อ มากมาย… สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วม ย้อนรำลึกถึงท่าน “โชกุนโยชิมิสึ” ผู้มีอารมณ์ขันและน่ากวนโมโห จากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้า ปัญญา – อิคคิวซัง”… อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบ ที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ“สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพ ตัวปราสาทได้อย่างงดงาม หรือจะลอง “จิบชากับขนมญี่ปุ่นชมธรรมชาติ” ตรงบริเวณ “บ้านชา” ที่จัดไว้บริการ … พร้อมสักการะ ขอพรจาก “เทพเจ้าแห่งไฟ” ที่สถิตอยู่คอยปกปักษ์รักษาคน ญี่ปุ่นมาเนิ่นนาน … อิสระให้ท่านได้เลือก หามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก … และเลือก “ชมและซื้อ” สินค้าของที่ระลึกสไตล์เกียวโต เป็นของฝากคนทางบ้าน… พร้อมบันทึกภาพความอลังการ ตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮย์อัน” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาเมือง เกียวโต 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1895…นำท่านกราบนมัสการขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับ “ซุ้มประตูสีแดง” ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความอลังการตาม อัธยาศัย…. นำท่านเดินทางสู่“เมืองคานาซาว่า” เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไซ และแม่น้ำ อะซา โนะที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่มีอายุถึง 500 กว่าปี เมืองแห่งปราสาทที่สวยงามและยังอบอวลด้วย บรรยากาศของสมัยการปกครองด้วยระบอบศักดินา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ในแบบญี่ปุ่น ด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ผ่านพิธีชงชาและการจัดดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร …จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : Kanaszawa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม คานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอน – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองฮิดะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทาง ชม “สวนเคนโระคุเอน” สวนญี่ปุ่นที่มีการจัดพื้นที่ได้งดงามโดยติดอันดับ 1 ใน 3 ของ ประเทศญี่ปุ่น และมีประวัติยาวนานมากว่า 400 ปี ประกอบด้วยต้นไม้ กว่า 12,000 ต้น พันธุ์ไม้ 150 สายพันธุ์ บนพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ให้บรรยากาแสนรื่นรมย์ เป็นศิลปะแบบโบราณที่หาชมได้ยาก ในปัจจุบัน … ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นหรือต่าง ประเทศที่ ท่านจะพบเห็นสระน้ำที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวนแห่งนี้ ได้ตามโปสเตอร์ต่างๆวางขายตามท้องตลาด แม้กระทั่งในเมืองไทยเอง ก็ตาม….อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก กับสวนแห่งนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต (Little Kyoto)” แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรม เก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์ของยุคสมัยโอดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้า สะพาน และบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้ อย่างงดงาม ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา และธรรมชาติที่แสนอุดมสมบูรณ์….นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้าน ชิรากาวะโกะ” หมู่บ้านโบราณที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1995 ที่ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริซึ่งเป็นบ้านในแบบ สไตล์ญี่ปุ่นดั่งเดิมที่มี หลังคามีลักษณะเหมือนกับสองมือพนมไว้จึงเรียกบ้านในลักษณะแบบนี้ว่า“กัสโซ” ซึ่งแปลว่า “พนม มือ” โดยตามหลักการสร้างจะมีการทำหลังคาให้สูงชันถึง 60 องศาเอียงเข้าหากัน ตัวบ้านมียาว ประมาณ 18 เมตร และกว้างประมาณ 10 เมตร … อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศ ของหมู่บ้าน พร้อมตื่นตากับโครงสร้างของบ้านที่ใช้วิธีตามแบบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาสมัยก่อน ที่ปลูก สร้างบ้านโดยไม่ใช้ “ตะปู” แม้แต่ตัวเดียว แต่แข็งแรงทนทานแม้จะถูกน้ำหนักของกองหิมะที่ตกมาทับ ถมบนหลังคาอย่างมากมายในช่วงฤดูหนาวก็ตาม … หรือจะ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองน่ารักๆ อาทิ ตุ๊กตา “ซารุโบโบะ” ที่เสมือนตัวนำโชค … จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองฮิดะ” เป็นเมืองที่อยู่ใน หุบเขาที่นี่จะมีเทศกาลหลายเทศกาล เช่น งานเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ร่วงต่าง จะประดับประดาด้วยรถ ขบวนที่สวยงามมาก ที่นี่ก็จะมีหลายหมู่บ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก : Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮิดะ – อดีตจวนผู้ว่า–ถนนคามิซาโน่–ศาลเจ้ายาฮาตะ – พิพิธภัณฑ์รถลาก – คาวาคูจิโกะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม “ทาคายามาจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามา”ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่า ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว … ท่านจะได้ชมถึง “ห้องทำงาน” / ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครอง ในอดีต … จากนั้น นำท่านสู่ “ถนนคามิซาโน่-มาจิ” เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ “บ้านเรือน” ที่ยังคงความ เป็นเอกลักษณ์ของ “สมัยเอโดะ” ในช่วงปี ค.ศ. 1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่น ทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะพูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอ โดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ“โชกุนโทกุงาว่า”ท่านจะ ได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก กับบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิดให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ตลอดถนนสายนี้ … หลังจากนั้น นำท่านเดินชม “ศาลเจ้ายาฮาตะ” เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่นับพันปี ซึ่งจัก พรรดิ์ในสมัยนั้น ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสมัยนั้น หรืออีกชื่อ ว่า “ยาคุจินซัน” ศาลเจ้าแห่งนี้เปรียบเสมือนเครื่องรางที่เชื่อว่าเป็นสิ่งขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาสู่ชีวิต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีจะมีมหาชนมากมายหลั่งไหลมาสักการะศาลเจ้าเพื่อความเป็นสิริ มงคลต่อตนเองและครอบครัว…อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความอลังการของศาลเจ้าตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์รถลากโบราณ” หรือ “ทาคายาม่า ยาไต ไคคัง”เป็นศูนย์กลางจัดเก็บรถ ลากโบราณ อันวิจิตรงดงาม ซึ่งทุกปีในช่วงเดือน เมษายนและตุลาคม จะมีการนำรถลากออกมาแห่ เดินขบวนในบริเวณรอบๆ เมืองทาคายาม่า ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ และ สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น… สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อยัง “คาวาคูจิโกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำ ในทะเลสาบ เพื่อเข้าสู่ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้พร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อน กับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าช่วยรักษาโรคภัย ไข้เจ็บ และช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก : Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า คาวากูจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – วัดอาซากุซ่า -ช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” – นาริตะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรแรม นำท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย แห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงาม ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี…นำ ท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่“สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ใน กรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชม และซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย … จากนั้น นำท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขา ไฟฟูจิ …ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่เริ่มตก (หรืออาจเป็นหิมะเทียม) …อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัส ประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นท้าทายความกล้า แบบไม่ต้องเม้มกับการลื่นไถล ด้วย “สกี” เลือกสนุก กับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “ นั่งเลื่อนหิมะ ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก(ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และ ชุดสำหรับเล่นสกี) หมายเหตุ : หากลานสกีปิด จะเปลี่ยนเป็นการไป “ล่องเรือ” ที่ทะเลสาบอาชิแทน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการ ขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพ ความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่าน เลือก “ชมและเช่า”เครื่องรางของขลัง อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้…. หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ เซะ” ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของ ที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan”แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก,รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะ เลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย… นำท่านสู่ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน …เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ เครื่องสำอาง เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ …. อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)

ที่พัก : Narita Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันหก นาริตะ – เออนพลาซ่า – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก…อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน …. อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 16.55 น. เดินทางจาก นาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 677

21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม