ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน ปีใหม่

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า 20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ( ผู้โดยสารขาออก ) เพื่อเตรียมตัว เดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 1 เคาน์เตอร์ C 22.40 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง ปราสาท โอซาก้า – ปราสาททอง – วัดคิโยมิซึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอน ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัว ปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง โบราณมาก่อน ตัวปราสาทหากมองจาก ด้านนอกจะเห็นเพียงห้าชั้น ล้อมรอบด้วย กำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วย สวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่น ด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้าย กับมีปราสาทใต้น้ำ อีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและ บรรยากาศโดยรอบ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) บ่าย นำท่านชม ความสวยงาม ของ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อน ซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ว จะประสบความสำเร็จ สามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง เกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน จากนั้น นำ ท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ” ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่ง ของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของ เรื่องพืชพรรณ ธัญญาหาร นำท่านสักการะ “พระแม่โพสภ”และ “เทพจิ้งจอก” (Kitsune) ที่ชาว ญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น “ฑูตสวรรค์” ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมา ยังโลกมนุษย์ ตื่นตากับรูปปั้นของ “เทพจิ้งจอง” ที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชมพร้อมบันทึกภาพ ความงามของ “ศาลโทริอิ” ซุ้มประตูสีแดงที่เป็น สัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีความ มากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทาง ยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง Memories of Geisha ที่ “ซายูริ” นางเอกของ เรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังในความปรารถนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก OTSU PRINCE HOTEL (บิวะ) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – ไร่วาซาบิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่การนั่งรถไฟ “ชินคันเซน” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่นและเคย ได้ชื่อว่า “วิ่งเร็วที่สุด ในโลก” ด้วย นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วย ความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สถานีรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะคำนึงถึง ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อน จากตารางเวลา เพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือก มุมสวยๆเก็บภาพเป็นที่ระลึก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่การช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์ เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่น เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ “วาซาบิฟาร์ม” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับต้นวาซาบิ ที่ปลูกโดยใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป จากวาซาบิเป็นของฝาก ทางบ้านหรือเลือกชิมไอศกรีมวาซาบิ ที่มีรสชาติกลมกล่อมผสมผสานระหว่างนมสด และ วาซาบิได้อย่างลงตัว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ “เมนูปูยักษ์แบบ ไม่อั้น”

นำท่านสู่ที่พัก HEAN HOTEL (อิสะว่า) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือ เกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับการ สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่น เชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของ เทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้าม สำหรับสตรีมาน านนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบ ใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพ อากาศเอื้ออำนวย) (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต ให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชม ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท ” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือจะเลือกนั่งกระเช้า ขึ้นไปยังด้านบนลานสกี แล้วสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลาน สกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มี ลานหิมะสีขาว เป็นฉากหลัง ชมทัศนียภาพอันสวยงามในแบบพานอรามาของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ (รวมค่าเข้าลานสกี และค่าเช่ากระดานเลื่อนหิมะ) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ง ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่น เดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็น ต้น “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้ สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นาน ก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกา อีกกว่า 50 แห่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) นำท่านสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL (โตเกียว)

หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พระราชวัง อิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับ ของพระจักรพรรดิและพระ ราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่ว ประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม “วัดอาซากุสะ” หรือ “วัดเซ็นโซจิ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต กราบนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำที่ประดิษฐานใน วิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง” (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน ร้านค้าแหล่งรวม สินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ, ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบ ซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถ หาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดน หรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี ให้ท่านได้สนุกสนาน กับเครื่องเล่นต่างๆ แบบเต็มวัน ไม่จำกัดรอบ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวม ค่าอาหาร) บ่าย เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ผจญภัย กับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะเลือกชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERNRIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISS FAMILY TREE HOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่น ต่างๆ มากมายนั่งรถไฟตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือก สนุกกับ SPLASH MOUNTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันก่อนจะนำท่านดิ่งลงด้วยความ หวาดเสียว เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารัก ของหมีพูห์ POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับตุ๊กตาตัว น้อยๆที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติต่างๆ กับ IT’S SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของ เหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP AND DALE’S TREE HOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับ เครื่องเล่นที่โซน TOMORROW LAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟ ตะลุยอวกาศใน SPACE MOUNTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่อง เล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับ เพื่อนด้วย ปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมาย หลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝาก ทางบ้านยัง WORLD BAZAAR ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านกลับเข้าชม ขบวนพาเหรด สุดอลังการ “TOKYO DISNEYLAND ELECTRIC PARADE DREAM LIGHT” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เมาส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิบ แอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนว์ ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆของดิสนีย์ (ในกรณีที่ฝนตก หรือ

อากาศไม่เหมาะสม ขบวนพาเหรดอาจงดการแสดง) พักที่ ANA NARITA HOTEL (นาริตะ) หรือเทียบเท่า

วันที่หก วัด นาริตะ ซัน – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม “วัดนาริตะ” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่าง สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็น กันเอง นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา อย่างคุ้มค่า บ่าย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ “เอออน ช้อปปิ้ง พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานา ชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับ การ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเป็นของฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย สมควร แก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินนาริตะ” 16.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า