ญี่ปุ่น โอซาก้า – โกเบ – ศาลเจ้ามินาโตะกาวะ – พอร์ต ทาวเวอร์ 7 วัน 5 คืน

วันแรก กรุงเทพ ฯ – โอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน ของ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R

23.00 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสารการบิน สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

วันที่สอง โอซาก้า – โกเบ – ศาลเจ้ามินาโตะกาวะ – พอร์ต ทาวเวอร์ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า –ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 06.25 น. ถึง เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเมืองโกเบ เมืองท่าที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ภูมิภาคคันไซ นำท่านชม ศาลเจ้ามินาโตะกาวะ ศาลเจ้าที่ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ มาซะฮิเงะ คุซึโนะกิ ขุนพลมือหนึ่งในสมัยศตวรรษที่ 14 ที่มีส่วนช่วยกอบกู้ราชอาณาจักรให้ จักรพรรดิ โกะ ไดอะโกะ ปัจจุบันภายในศาลเจ้า ได้มีการจัดแสดงของมีค่า และทรัพย์สมบัติของขุนพลท่านนี้ เอาไว้ มากมาย ให้ทุกท่านเดินชมตามอัธยาศัย ต่อจากนั้น นำท่านสัมผัสความสูงที่ 108 เมตร ณ พอร์ต ทาวเวอร์ หอคอยชมวิวที่ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโกเบได้ถึง 360 องศา ท่านจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ของเมืองโกเบที่มีความเจริญและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 12 ปี หลังจากที่เมืองโกเบประสบกับภัย พิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด ในปี 1995 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่นี่กว่า 500 หลังคาเรือน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโอซาก้า ให้ท่านชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเด โยชิ ที่นี่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า รอบ ๆ ตัวปราสาท ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาด ใหญ่ .. ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก .. สมควรแก่เวลา นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ใน ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสินค้ามากมายภายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของที่ระลึก กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ เกมส์เพลย์สเตชั่น ซีดีวอล์กแมน และอื่น ๆ อีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรมโอซาก้า นิวฮันคิว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจิ – นั่งรถไฟด่วนชิน – คันเซน – ฮามามัตสึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน โลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก .. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเข้าชม ศาลาทอง .. ซึ่งเคยเป็นบ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึผู้โด่งดังในเรื่อง อิ๊คคิวซัง .. ศาลาทอง แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1955 หลังจากที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อปี 1950 ซึ่งถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงๆ ในยุคศตวรรษ ที่14 … ตัวอาคารมี 3 ชั้น เป็นเรือนสีทองทั้งชั้น 2 และ ชั้น3 รวมไปถึง รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดของอาคาร ที่ยังเป็นจุดเด่น ของ “ศาลาทอง” หลังนี้ .. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่ บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ จากระเบียงแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจาก ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา ต่อจากนั้นนำท่านสู่ สถานีมิคาวะ-อันโจ ขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่ฮามามัตสึ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม โอคุระ แอ็กซ์ ซิตี้ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮามามัตสึ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกีฟูจิเทน – ทะเลสาบยามานะคาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ที่เสิร์ฟพร้อมพร้อม นมข้นและวิปปิ้งครีม ให้ท่านได้ทานอย่างจุใจ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย สัมผัสหิมะ และสนุกสนานไปกับการเล่นสกีที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ ท่านที่อยากทดลองเล่น สกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด กระบะเลื่อนหิมะ สำหรับทุกท่าน ให้ได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี) ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานะคาโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มหนำสำราญไปกับ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ซาซิมิ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทาน สำหรับท่านที่ชอบทานเนื้อวัวก็มีให้ท่านได้ลองสเต็กเนื้อวัวที่คัดสรร

มาอย่างดี นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่ม รสชาติเยี่ยม ข้าวราดแกงกระหรี่ ข้าวผัดญี่ปุ่น ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป

วันที่ห้า ทะเลสาบยามานะคาโกะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ที่มีทั้งบรรยากาศแบบในร่มและกลางแจ้ง … ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการแช่น้ำแร่ จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ให้ท่านได้นั่งเรือโจรสลัด ล่องทะเลสาบอาชิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิในคราวที่ระเบิดครั้งล่าสุด ให้ทุกท่านได้ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบที่ถูกรายล้อมด้วยภูเขาตัดกับพื้นน้ำ ต่อจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ หุบ เขาโอวาคุดานิ ..เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ .. โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า หากได้ทานไข่ ของที่นี่ ซึ่งต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถันจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำเข้าไป 1 ฟอง จะสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีก 7 ปี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี ติดอันดับต้น ๆ ของโลก ต่อจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์ เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ อื่นๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้าน จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่าน สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่หก โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – อิสระช้อปปิ้ง ตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว

( หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – โตเกียว ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มี ความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้าน ขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัด แห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว….จากนั้น ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม .. แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่าง สบายใจ ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ที่สุดในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะหาซื้อเครื่องสำอาง ขนม ขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้ง ของคนวัยทำงาน , ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทาง การ แต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอัน เลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ เพียงท่านละ 2,000.- บาท (ราคานี้รวมค่ารถในการเดินทาง) กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อ ตลอดทั้งช่วงบ่าย ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด โตเกียว – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดนาริตะ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ วัดแห่งนี้มีผู้มาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่าน ได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วยกลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 16.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 703

21.05 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ