ญี่ปุ่น โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทองอิ๊คคิวซัง – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – รถไฟชินคันเซน 6 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า
21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน ของ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R

23.55 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสารการบิน สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

วันที่สอง โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทอง – วัดคิโยมิสึ – นาโงย่า 07.05 น. ถึง เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ชม วัด โทไดจิ ซึ่งเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก .. ได้เวลาอันสมควร นำ ท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เที่ยวชม ศาลาทอง .. ซึ่งเคยเป็นบ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึผู้โด่งดังในเรื่อง อิ๊คคิวซัง .. ศาลาทองแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1955 หลังจากที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อปี 1950 ซึ่งถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงๆ ในยุคศตวรรษที่14 … ตัวอาคารมี 3 ชั้น เป็นเรือนสีทองทั้งชั้น 2 และ ชั้น3 รวมไปถึง รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดของอาคาร ที่ยังเป็นจุดเด่นของ “ศาลาทอง” หลังนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงา ชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ จากระเบียงแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมา จากเทือกเขา …ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ เมืองนาโงย่า เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาโงย่า ซาคาเอะ โตคิว อินน์ หรือเทียบเท่า วันที่สาม นาโงย่า – รถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกีฟูจิเทน – ทะเลสาบยามานะคาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุด เฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่สถานีโตโยฮาชิ จากนั้นนำท่าน เดินทางชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหล ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว อีกด้วย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ที่เสิร์ฟพร้อมพร้อมนมข้นและวิปปิ้งครีม ให้ท่านได้ทานอย่างจุใจ ต่อจากนั้น ให้ท่านสัมผัสหิมะ และสนุกสนาน ไปกับการเล่นสกีที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ ท่านที่อยากทดลองเล่น สกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด กระบะเลื่อนหิมะ สำหรับทุกท่าน ให้ได้เพลิดเพลิน กันทั้งครอบครัว (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี) ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่ พักบริเวณทะเลสาบยามานะคาโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า “การอาบออนเซ็น” ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

จากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบ น้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

วันที่สี่ ทะเลสาบยามานะคาโกะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ (ล่องเรือ) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน นั่งเรือล่องทะเลสาบอาชิ (40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ จากนั้น นำ ท่านนั่งรถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง สามารถทำให้อายุของท่านยืน ขึ้นอีกประมาณ 7 ปี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ มหานครกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยีและความทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก…ให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับ วัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคา ค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับ บ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชมขบวนอิเลคทริคพาเหรด – นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมี องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้ รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันทีเดียว จากนั้นขอนำท่าน สู่โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ .. ดินแดนแห่งความฝันและความสนุก ที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุไม่จำเป็นสำหรับ ผู้มาเยือน .. ใช้ทุนในการ สร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ …ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจาก วอลล์ดิสนีย์ มากมาย .. อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และ ความตื่นเต้น ให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟอัน โลดโผนตะลุยเหมืองแร่ , Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม็กซ์กับการดิ่งลงจากความ สูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง … เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย บ่าย ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย HUNTED MANSION บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่ น่าหวาดกลัวอย่างที่คิดกระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountain การผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตาโลดโผนและ หวาดเสียว ..กับ Micro Adventure นำท่านสู่โลกสามมิติ ( 3 D ) ที่ให้ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเหมือนจริง และสุดท้าย ท้ายสุดกับ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือน เมษา 2004 นั่นคือ BUZZ LIGHT YEAR’s ; ASTRO BLASTER ที่จะนำท่านเข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง Toy Story เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค ( ZURG ) พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก ….. ค่ำ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ประทับใจกับความงดงามตระการตาของขบวนอิเลคทริคพาเหรด ซึ่งประดับประดาด้วยดวงไฟนับ หมื่นดวง

…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า

วันที่หก นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดนาริตะ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ วัดแห่งนี้มีผู้มาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย บ่าย นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ย่านนาริตะ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 18.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707

23.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ