ญี่ปุ่น โตเกียว – โอซาก้า 6 วัน เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน วันปิยมหาราช วันลอยกระทง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – นาริตะ 20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 22.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอรืไลน์ เที่ยวบินที่ JL 718 ( 22.25 – 06.30 +1 ) วันที่สอง นาริตะ – โตเกียวดิสนีย์ แลนด์ ( เต็มวัน ) – คาวาคูชิโกะ 06.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดินแดนแห่งความสนุกทุกเพศทุกวัย “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรก ที่สร้างนอกสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างในปี พ.ศ. 2526 โดย การถมทะเล และใช้ทุนสร้างกว่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ ล่องเรือใบในป่าดงดิบ , โจรสลัดแห่งคาริเบียน, บ้านผีสิง, โลกน้อยน่ารัก , สตาร์ทัวร์ , ภาพยนตร์ สามมิติ และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยง อาหารกลางวัน เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันในรายการ) บ่าย ให้เวลาท่านได้สนุกต่อในดิสนีย์แลนด์ถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนตลอดจนเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ จากร้านค้าในช้อปปิ้งมอลล์ ของสวนสนุก จนได้เวลาอันสมวครนำท่านเดินทางต่อสู่ คาวาคูชิโกะ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณ มีสุขภาพดีอีกด้วย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม KAWAKUCHIKO HOTEL (ONSEN อาบน้ำแร่)

หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – ฮาโกเน่ (ล่องเรือ) – หุบเขาโอวาคูดานิ – ฮามานากา โกะ– นาโกย่า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ขึ้นชม “ภูเขาไฟฟูจิ” (บริเวณชั้นที่ 5) ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงที่สุด ในญี่ปุ่น ประมาณ 3,776 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ และอากาศที่บริสุทธิ์กันอย่างเต็มอิ่ม หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “ ฮาโกเน่ ” ท่านจะได้ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ “ทะเลสาบอาชิ” ที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ และเป็น 1 ใน 5 ของทะเลสาบที่รายล้อมภูเขาไฟฟูจิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่สะท้อนบนพื้นผิวน้ำของทะเลสาบ นอกจากนั้น ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นตำนานของ วัดฮาโกเน่ ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลสาบ คงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวัดเท่านั้น จนได้เวลาอันสมควรนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถัน ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า หากได้ท่านรับประทานไข่ของที่นี่ซึ่งต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถันจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำเข้าไป 1 ฟอง จะสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีก 7 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “ทะเลสาบฮามานะกาโกะ” จุดแวะพักและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหล ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า รับประทานอาหารค่ำ และกลับสู่ที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮย์อัน – วัดคิโยมิสึ – คินคาคูจิ(ปราสาททอง) – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง ซินไซบาชิ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางจาก นาโกย่า สู่ “เกียวโต” นำท่านชม “ศาลเจ้าเฮย์อัน” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1895 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองเกียวโต จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม “วัดคิโยมิสึ” ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ ตั้งอยู่บนไหล่เขามีชานชาลาที่รองรับวิหารใหญ่ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองโตเกียวได้อย่างชัดเจน จนได้เวลาอันสมควรนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “คินคาคูจิ” หรือ “ปราสาททอง” บ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคะวะ โยขิมิสึ” เป็นปราสาทหลังนี้เป็นทองทั้งหลังตั้งอยู่กลางน้ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดทางพุทธศาสนาระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ อีกประการเป็นเหมือนสัญลักษณ์อำนาจ ทางการเมืองของตระกูล “อาชิคะวะ” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติ ศาสตร์ชาวอังกฤษว่าสร้างได้อย่างกลมกลืน ประณีตสวยงามได้สัดส่วนพอเหมาะอีกด้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า โดย “ รถไฟชินคันเซน ” ซึ่งแล่นด้วยความเร็วประมาณ 220 ก.ม. / ช.ม. เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ซินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ในโอซาก้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของนานาชนิด จนได้เวลาอันสมควรนำท่านรับประทานอาหารค่ำ และกลับสู่ที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม OSAKA NEW HANKYU หรือ PLAZA OSAKA

หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โอซาก้า – โอซาก้า ยูนิแวลแซล สตูดิโอ ( เต็มวัน ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (UNIVERSAL STUDIOS JAPAN) ที่มีการลงทุนสร้างมหาศาล และมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่สหรัฐอเมริกา สนุกสนานกับโรงถ่ายภาพยนตร์และที่ตื่นเต้น ชมส่วนต่างๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 18 โซน ด้วยกัน ชมฉาก, เทคนิค และเบื้องหลัง การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูด (HOLLYWOOD) หลายเรื่อง อาทิเช่น โซน JURASSIC PARK – THE RIDE จากเรื่อง จูราสสิคพาร์ค ให้ท่านได้ล่องเรือย้อนยุคดึกดำบรรพ์ , โซน E.T. ADVENTURE จากเรื่อง มนุษย์ต่างดาว อีที , โซน WATERWORLD ท่านจะได้พบกับ ฉากที่จำลองจากภาพยนตร์ เรื่อง วอเตอร์เวิลด์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีการทุ่มทุนสร้างเมืองกลางน้ำ หลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ,ชมฉากการต่อสู้ในโซน THE WILD, WILD, WILD WEST STUNT SHOW โซนนี้จะมีการแสดงเบื้องหลัง การต่อสู้อันดุเดือด, โซน MONSTER MAKE-UP ในโซนนี้จะมีการเมคอัพ นักแสดงที่แสดงเป็นสัตว์ประหลาด จะเหมือนจริงมาก และยังมีโซนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เที่ยง อาหารกลางวัน เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันในรายการ) บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินต่อ ในดินแดนแห่งภาพยนตร์ฮอลลีวูด หรือท่านจะเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีขายอยู่หลากหลาย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านรับประทานอาหารค่ำ และกลับสู่ที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม OSAKA NEW HANKYU หรือ PLAZA OSAKA

หรือเทียบเท่า

วันที่หก ปราสาทโอซาก้า – Ringku Outlet – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ที่สร้างได้อย่างประณีต จากนั้น ท่านเดินไป Shopping ที่ Ringku Outlet ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย เที่ยง อาหารกลางวัน เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันในรายการ) Est. 15.00 ช้อปจนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 18.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน เที่ยวบินที่ JL 727 ( 18.40 – 22.35 )

22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ