ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ช๊อปปิ้งอิออน 5 วัน

ราคา :
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน  ท่านละ 45,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 43,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง ท่านละ 41,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง   ท่านละ 39,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   6,900 บาท
*ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มจากสายการบิน
* สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วเครื่องบินเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ (เป็นกฎสถานทูต)

อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว – ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ – ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า – ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น – ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ – ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. – ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าอุปกรณ์เล่นสกี, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) – ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)