ญี่ปุ่น เคียวโช 6 วัน 4 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงามของภูเขาไฟอะโสะ ปราสาทคุมาโมโต้

วันแรก กรุงเทพฯ 22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน ของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟู – เบปปุ – จิโกกุเมกูริ – อาบทรายร้อน

00.50 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 08.00 น. ถึงสนามบินฟุคุโอกะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว… นำท่านแวะชม ศาลเจ้าดาไซฟู ซึ่งสร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้า นักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุกะวารา วิหารอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับหนึ่งของบรรดาวิหารที่มีอยู่นับพันในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางชม จิโกกุเมกูริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ เมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควัน และโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของ แต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบปปุ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการอาบน้ำแร่และการอาบทรายร้อน .. ให้ท่านได้สัมผัสกับการ อาบทรายร้อน ที่เลื่องชื่อ ที่สุดของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณ สดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณ ทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้อีกด้วย ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เบปปุ สุกินอย หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( หลังรับประทาน อาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า “การอาบออนเซ็น” ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้น จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย )

วันที่สาม เบปปุ – ภูเขาไฟอะโสะ – สวนสัตว์ Cuddly – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู และ มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก (12 กิโลเมตร) ให้ท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ขึ้นไปชมความงามจาก บนยอดเขา .. นอกจากนี้ท่านยังจะเห็นควันไฟพวยพุ่ง ออกมาจากปากปล่องตลอดเวลา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์ CUDDLY สวนสัตว์ของคุณมิยาซาว่า เจ้าของลิงชิมแปนซีแสนรู้และสุนัขแสนซน “ปังคุงและเจมส์” ทุกท่านสามารถถ่ายรูปคู่และใกล้ชิดกับพวกเค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีเกมส์สนุก ๆ ที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย อาทิเช่น การแข่งขันวิ่งเร็วของหมูน้อยแสนน่ารัก และการแสดงจากบรรดาสัตว์ต่าง ๆ อีกมากมายที่รอให้ท่านไปสัมผัส สมควร แก่เวลาเดินทางต่อสู่เมือง คุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น นำ ท่านเที่ยวชม ปราสาทคุมาโมโต้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาลูกไม่ใหญ่นักกลางเมืองคุมาโมโต้ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปีค.ศ.1607 ที่นี่เคยถูกเผาผลาญไปสิ้นแล้วในปี 1877 ภายหลังได้รับการบูรณะ สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1960 ภายในยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้มีค่ามากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม คุมาโมโต้ เวอร์เด้ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ คุมาโมโต้ – นั่งเรือเฟอร์รี่ – นางาซากิ – สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไชน่าทาวน์ – เฮ้าส์เทนบอช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางเป็น นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามทะเลสู่ เมืองนางาซากิ ซึ่งเป็นจุดแรกที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นในอดีต เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึง ประชาชนชาวนางาซากิ ซึ่งถูกระเบิดปรมาณูเมื่อสมัยสงครามโลกครั้ง ที่สอง และชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริงและซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับ ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม .. ต่อจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่าน ไชน่าทาวน์ สัมผัสศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีน และช้อปปิ้งกันอย่างสนุกจุใจ. . ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เฮ้าส์ เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฮ้าส์เทนบอช หรือเทียบเท่า พิเศษ ห้องพักสไตล์ยุโรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ ของหมู่บ้านฮอลแลนด์

วันที่ห้า เฮ้าส์เทนบอช – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เฮ้าส์เทนบอช เมืองชายทะเลเปิดใหม่ใน สไตล์แบบหมู่บ้าน ฮอลแลนด์ เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบ ชมไม้ดอกที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปี กังหันลมขนาดยักษ์ อาคาร ก่ออิฐที่มีความสง่าเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถว ชมโรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด และร้านค้าขายของที่ระลึกอีกมากมาย เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินต่อในเฮ้าส์เทนบอช … จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุคุโอกะ นำท่านสู่ เท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ฟุคุโอกะ ไฮแอท รีเจนซี่ หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 11.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.05 น. ถึงท่าอากศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ