ญี่ปุ่น เกาะ ฮอนชู รายการพิเศษ โตเกียว นิกโก เซนได 7 วัน สงกรานต์

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2551 กรุงเทพ ฯ – นาริตะ 20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 22.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 ( 22.35 – 06.15 +1 )

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2551 นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุชิน – สวนซูเซนจิ – เอโดมูระ ( หมู่บ้านนินจา )

06.15 น. ถึงสนามบินนาโงย่านำคณะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ นำท่านเที่ยว “ ศาลเจ้าโทโชกุชิน ” ชมความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมและศิลปะ ในยุคสมัยเอโด เช่นการแกะสลักและการประดับที่สวยงามมาก ให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้า และที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลก และตัวอาคารของวิหารและศาลาแต่ละหลังมีอายุมาก 100 ปี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเดินทางสู่ “ สวนซูเซนจิ ” ชมความสวยงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ เอโดมูระ ” หรือ “ หมู่บ้านนินจา ” เป็นหมู่บ้านแบบโบราณให้ท่านได้ชมการแสดงของนิจจารวมทั้งให้ท่านได้สนุกกับการโชว์ศิลป์ในยุคสมัยเอโดะ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ ชิโอบาร่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม NASU SHIOBARA ( ONSEN อาบน้ำแร่ ) หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2551 ฟูกูชิม่า – เม้าท์ซาโอะ – เซ็นได – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจะ – มัตสุชิม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟูกูชิม่า นำท่านเดินทางสู่ “ เม้าท์ซาโอะ ” เพิ่อนำท่านนั่งกระเช้า ROPWAY ที่มีความสูง 2 ระดับ นำทุกท่านถึงระดับความสูงที่ 1661 เมตร เพื่อชม “ จูเฮียว ” ซึ่งมีความหมายว่าต้นไม้น้ำแข็ง ชมความสวยงามของต้นสนเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ที่มีหิมะปกคลุม เหมือนกองทัพทหารที่ถือหอกที่จะทำสงคราม และให้ทุก ๆ ท่านได้สัมผัสการเล่นหิมะ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนได นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ อิจิบันโจะ ” อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง สู่มัตสุชิม่า นำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก และรับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม SENDAI หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2551 มัตสุชิม่า – พลิสเซอ – วัดซุยกันจิ – ปราสาทอาโอบะ – รถไฟซินคันเซนโตเกียว
– ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้านำทุกท่านเดินทางสู่เมือง “ มัตสุชิม่า ” เกาะมัตสุชิม่าหรือเกาะต้นสน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซนได บริเวณอ่าวมัตสุชิม่า ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 260 เกาะ เป็นเกาะที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันมิอาจจะลืมเลือนได้อย่างใกล้ชิด โดยการล่องเรือ “ พลิสเซอ ” เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนำทุกท่านเดินทางสู่ “ วัดซุยกันจิ ” หรือวัดแห่งครอบครัว วัดใหญ่และเก่าแก่ของลัทธิเซน โดยผู้ค้นพบเมื่อปี 828 นำท่านนมัสการเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในวัดแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ “ ปราสาทอะโอบะ ” เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาในปี 1610 เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติความเป็นมาของปราสาทและเมืองเซนได ให้ท่านได้เลือกชมความงามของตัวปราสาท โดยรอบ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านสัมผัสการเดินทางโดย “ รถไฟชินคันเซน ” หรือ ที่เรียกว่า รถไฟหัวกระสุน ซึ่งแล่นด้วยความเร็วประมาณ 220 ก.ม. / ช.ม. เพื่อเดินทางสู่ “ มหานครโตเกียว ” หลังจากนั้นนำทานสู่ย่านช้อปปิ้ง “ ชินจูกุ ”แหล่งแฟชั่นแบรด์เนม แล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากกันจนจุใจ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พักและรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม TOKYO BAY หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2551 โตเกียวดิสนีย์ แลนด์ ( โดยรถไฟ เต็มวัน )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดน แห่งความสนุกทุกเพศทุกวัย “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรก ที่สร้างนอสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างในปี พ.ศ. 2526 โดยการถมของทะเล และใช้ทุนสร้างกว่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ ล่องเรือใบในป่าดงดิบ , โจรสลัดแห่งคาริเบียน, บ้านผีสิง, โลกน้อยน่ารัก , สตาร์ทัวร์ , ภาพยนตร์สามมิติ และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยง อาหารกลางวัน เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ( ไม่รวมอาหารกลางวันในรายการ ) บ่าย ให้เวลาท่านได้สนุกต่อในดิสนีย์แลนด์ถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนตลอดจน เลือกซื้อของที่ระลึก น่ารักๆ จากร้านค้าในช้อปปิ้งมอลล์ ของสวนสนุก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม TOKYO BAY หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 19 เมษายน 2551 อูเอโนะ ซากุระ – ช้อปปิ้งอะกิฮาบาร่า – ฮาราจูกุ – นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าพาทุกท่านเดินทางโดยรถไฟ ชมซากุระที่เบ่งบานทั่วทั้ง “ สวนอูเอโนะ ” ที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียว ที่นี่ผู้คนเมืองญี่ปุ่นนิยมมานั่งชมดอกซากุระบานในสวนแห่งนี้ ท่านจะได้เห็นคนญี่ปุ่นนั่งร้องรำดื่มสาเก เห็นชาวญี่ปุ่นออกมาสนุกสนานกันท่ามกลางความสวยงามของต้นซากุระที่แข่งกันออกดอกบานสะพรั่ง ที่จะบานให้เห็นเพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น และหาชมได้เพียงปีละครั้ง และเป็นแหล่งช้อปปิ้งพวกอุปกรณ์กอฟ์ล ตลาดสด ขนม หรือ ของทาน และ ของใช้ราคาประหยัดให้ท่านได้เลือกซื้อ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ อะกิฮาบาร่า ” ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกชื้อสินค้า กันอย่างจุใจ และย่าน “ ฮาราจูกุ ” แหล่งแฟชั่นวัยรุ่น ทั้งเสื้อผ้า , กระเป๋า , รองเท้า และอื่น ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่นาริตะ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2551 นาริตะ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 10.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 641 ( 10.45 – 15.45 )

15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ