ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ เบ๊บปุ หมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบ๊บปุ – บ่อน้ำร้อน – บ่อโคลนเดือด

ราคา :
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 2 คน หรือ 3 คน ท่านละ 45,900.-บาท เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม ท่านละ 43,900.-บาท เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ 36,900.-บาท

พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ +6,000.-

บาท ราคานี้คำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เยนญี่ปุ่น – ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินผันผวนมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของภาษี ณ ประเทศปลายทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขึ้นค่าบริการได้ตามสถานการณ์ อันสมควร

อัตรานี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (Bangkok Airways) ตามรายการ (ชั้นประหยัด) ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ – ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง – ค่าห้องพักโรงแรม และค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ – ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ – ค่าวีซ่าตามรายการ – ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ – ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) – ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลถึง 100,000.-บาท (ตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ ฯลฯ – ค่าน้ำหนักสัมภาระที่หนักเกินที่สายการบินกำหนด (ปกติ 20 กิโลกรัม) – ค่าทิปในการให้บริการจากพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ – ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง, upgrade บัตรโดยสารเครื่องบิน, optional tour – ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% – ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner)

– (คำนวณจากค่าบริการ รวม VAT)