ญี่ปุ่น นาโงย่า – ปราสาทนาโงย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิชูจิ – มัทสึริโนะโมริ 6 วัน

วันที่ของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ 21.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง ผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ

สายการบินไทย บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D

วันที่สอง นาโงย่า – ปราสาทนาโงย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิชูจิ – มัทสึริโนะโมริ 00.10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 07.50 น. เดินทางถึงเมืองนาโงย่า หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโงย่า .. ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และ ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1959 … ภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาท เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้ชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือ ดีมีชื่อเสียงที่สุด …จากนั้น นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่ แสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย… นำท่านเข้าชม มัทสึริโนะโมริ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม รถแห่ที่ใช้ในเทศกาลสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า ชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบการตกแต่งต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก แอสโซเซีย ทาคายาม่า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โตยาม่า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่าน ชม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ริมฝั่งแม่น้ำมิยากาว่า สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณของชาวเกษตรกร นำท่านย้อนอดีต ไปในสมัยเอโดะ ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านจะแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิมนำผลิตผลพืชไร่ ไม้ดอก ผัก ผลไม้ … อาหารพื้นเมืองปรุงสด ๆ รสเยี่ยม รวมถึงของที่ระลึกเมืองทาคายาม่า มาจำหน่ายโดยตรงในราคาถูกและเป็นกันเอง ( เริ่มตั้งแต่ 07:00 – 12:00 นาฬิกา) ต่อจากนั้นชม จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี จวนผู้ว่าแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้าง แบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้อง บัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร และห้องโถงอเนกประสงค์จากนั้นมุ่ง หน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 เที่ยง ** รับประทานอาหารกลางวัน ในบ้านสไตล์กัสโช่ อบอุ่นเป็นกันเองในบรรยากาศครอบครัว ** บ่าย ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโซ -สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า ดังนั้นจึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ * ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี * ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ อย่างใกล้ชิดถึงภายในบ้าน ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองโตยาม่า

เพื่อเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โตยาม่า เอ็กเซล หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่ โตยาม่า – หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น ยอดเขาทาเทะยาม่า และเขื่อนคุโรเบะ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางไปยัง หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น .. นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่สถานีบิโจดัยระ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสต่อสู่สถานีมูโรโด มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้จะนำท่านนั่งรถบัสของทางหุบเขาวิ่งลอดผ่านอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่ สถานีไดคันโบ มุ่งหน้าสู่ ยอดเขาทาเทะยาม่า ยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาทิวเขาแอลป์ญี่ปุ่น ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขา เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้วให้ท่านได้ถ่ายรูป และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามตามฤดูกาลของ ALPS PINE เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านนั่งรถไฟฟ้าลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ ลอดเขาทาเทะยาม่า ซึ่งเป็นกระเช้าที่ไม่มีเสากลางจะเน้นมุมมองกว้างไกลไม่มีอะไรมาบังสายตาได้เลย ณ จุดนี้ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามสมควร แล้วต่อด้วยกระเช้าไฟฟ้าลอดอุโมงค์ลงสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และจะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี เขื่อนแห่งมีความสูงถึง 168 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มีมลพิษสู่สถานีโอกิซาว่า ตลอดทางก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม * พิเศษ ท่านที่เดินทางช่วงปลายเดือนเมษายน ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์ ท่านจะได้พบกับกำแพงหิมะ ขนาดมหึมา ที่มีความสูงถึง 16 เมตร * ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ที่มีทั้งบรรยากาศแบบในร่มและกลางแจ้ง … ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการแช่น้ำแร่

จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี

วันที่ห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮัคไค – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – นั่งรถไฟโรมานซ์คาร์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางต่อไปยัง โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของ หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย .. นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะ ในปี 110 … ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า ยังเป็นประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย และมีความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตู ยังมีคำจารึกว่า “ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน” ซึ่งมีความหมายว่า ภูเขาที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่ม ประเทศทั้งสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น… นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น 1 ใน 3 ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “โกะชินโบะคุ” ที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปีมาแล้ว สามารถวัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานียูโมโตะ-ฮาโกเน่ เพื่อขึ้น รถไฟสายโรมานซ์ ให้ท่านได้ชมความงดงามตาม ธรรมชาติของทิวทัศน์สองข้างทาง พร้อมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น ในแถบชนบท และยัง สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อให้ถึงชินจูกุได้เร็วขึ้นอีกด้วย จากนั้นให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งอย่าง จุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ ดัง ๆ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาด ไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้ง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ เป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่หก โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ห้างอิออน – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้ง ตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันทีเดียว จากนั้น นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ย่านนาริตะ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย บ่าย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 17.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ