ญี่ปุ่น ซัปโปโร สโนว์ เฟสติวัล เทศกาล หิมะ น้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน

06 ก.พ. 50 กรุงเทพฯ – นาริตะ 21.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอน การเช็คอินของ สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ L

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 916

07 ก.พ. 50 นาริตะ – ซัปโปโร – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โนโบริเบทสึ

08.05 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศ สนามบินฮาเนดะ เพื่อบินสู่สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด เที่ยวบินที่ NH 61 (11.00 – 12.35) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่ง ระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ .. ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรัฐบาล ญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณยอดเขายังเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็น หมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น …

จนได้เวลาอัน สมควรนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศอันมีชื่อเสียงชองเกาะฮอกไกโด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โนโบริเบทสึ หรือเทียบเท่า

08 ก.พ. 50 โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – หมู่บ้านไอนุ – ซัปโปโร – SNOW FESTIVAL 2008 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก … หุบ ผ่านรกแห่งนี้ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด อันเป็น ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งถือว่าชาวไอนุนั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้ชมระบำ บ้านเรือนต่าง ๆ แบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง กลับเข้าสู่ซัปโปโร โดยใช้เส้นทางที่ผ่าน ช่องเขานากายาม่า ท่านจะประทับใจกับวิว ทิวทัศน์สองข้างทางอันสวยงาม ที่ถูกประดับประดาด้วย ต้นสนซึ่งมีหิมะขาวสะอาดปกคลุมตามแนวเนินเขาสู่ที่ราบ และถ้าในวันที่อากาศดีท่าน จะได้เห็น ภูขาโยเตอิ ซึ่งถือได้ว่าเป็น ภูเขาไฟฟูจิแห่งเกาะฮอกไกโด ในระหว่างทางที่ผ่าน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ต้อนรับท่านสู่งาน SNOW FESTIVAL 2008 นำท่านเดินทางสู่ ซาโต้ แลนด์สถานที่จัดงานเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียง ของเมืองซัปโปโร ที่นี่ท่านจะได้เห็นประติมากรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางเดินวงกต สโนว์สไลด์เดอร์ขนาดใหญ่ ตุ๊กตาหิมะ และอื่น ๆ ที่มีความสวยงามอีกมากมาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โอโดริ ปาร์ค ท่านจะได้ชื่นชม กับผลงานการปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งหิมะอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย …ได้เวลาอัน สมควร นำท่านเดินทางสู่ โรงงานกลั่นเบียร์ ที่มีความเก่าแก่และถูกค้นพบในปี ค.ศ.1876 ในส่วนของบ้านอิฐโบราณ ในบริเวณโรงกลั่นนั้น ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงเป็นภัตตาคารบาร์บีคิว และจำหน่ายเบียร์สด ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงงานกลั่นเบียร์ เป็นบาร์บีคิวเลิศรสแบบเจงกิสข่าน มีทั้งเนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อหมู ย่างบน เตาแบบสไตล์ฮอกไกโด ผักสด ข้าวปั้นหน้าปลาดิบนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกสรร รวมทั้งซอฟ์ทดริ้งค์ที่เติมได้ตลอด เช่น เบียร์สด น้ำส้ม ชาจีน

และน้ำอัดลม พร้อมตบท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซัป โปโร กรีน หรือเทียบเท่า

09 ก.พ. 50 ซัปโปโร – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – พระราชวังอิมพีเรียล – ช้อปปิ้ง เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ ชิโตเซ่ เพื่อบินสู่สนามบิน ฮาเนดะ กรุงโตเกียว เที่ยวบินที่ NH 56 (10.30 – 12.00) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีพระพุทธรูปทองคำของเจ้าแม่กวนอิม ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิ เสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้าย ด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันทีเดียว .. จากนั้นนำท่านผ่าน ชม พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของ จักรพรรดิญี่ปุ่น สร้างขึ้นในสมัยเมจิ และไม่เปิดให้เข้าชมภายในของ พระราชวัง จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจในมหานครโตเกียว ทั้ง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เสื้อผ้าหรูนำแฟชั่น รองเท้านำสมัย กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ๊นซ์ หรือเทียบเท่า

10 ก.พ. 50 โตเกียว – ดิสนีย์แลนด์ – ชมขบวนอิเลคทริคพาเหรด – นาริตะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มา เยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่า เพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่า จะเป็น BIG THUNDER MOUNTAIN นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, SPLASH MOUNTAIN ล่องแก่งไปในดินแดนของ กระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย บ่าย ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับ เครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย HUNTED MANSION บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารัก และไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ SPACE MOUNTAIN การผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียวกับ MICRO ADVENTURE นำท่านสู่โลกสามมิติที่ให้ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ตรงหน้า อย่างเหมือนจริง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขมความงดงามตระการตาของขบวน อิเลคทริคพาเหรด ซึ่งประดับ ประดาด้วยดวงไฟนับหมื่นดวง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า
11 ก.พ. 50 นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านชม วัดนาริตะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดที่เสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา” ของลัทธิชินกอน…ถูกก่อสร้างขึ้นโดยพระรูปหนึ่งนามว่า คันโจ จุดเด่นของวัดนี้คือ “เทวรูป ฟุ โดเมียวโอ” ซึ่งเป็นเทพระดับสูงสุดของลัทธินี้ และยังเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความเมตตา ในการช่วยเหลือให้ผู้คนพ้น จากความทรมาน เทวรูปนี้แกะสลักและถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์โดย โคโบไดชิ (ผู้ค้นพบลัทธิชินกอน) ตามความประสงค์ ของจักรพรรดิซากะ ตลอดทั้งปีจะมีผู้เดินทางมาสักการะที่นี่มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี… เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย บ่าย พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ย่านนาริตะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทาง สู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 17.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 915

22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ