ซิดนีย์ – เมืองหลวงแคนเบอร์ร่า 5 วัน สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค – ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ 15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า4 ) แถวที่ J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 18.15 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 995
วันที่สองของการเดินทาง ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ 06.15 น. เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

ชมรอบนครซิดนีย์ ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม “The Gap” จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร ชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์และโรงอุปรากรโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ Dudley Page และสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาว นิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie Chair

ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงาม พร้อมนำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลก เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนเรือ บ่าย นำท่านขึ้นฝั่ง ชมบรรยากาศบริเวณ ดาร์ลิ่งฮาเบอร์ ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใต้ทะเล พิพิธภัณฑ์เรือ พิพิธภัณฑ์พลังงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและร้านอาหารมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าแบรนด์เนม ในย่านตึกเก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย QVB หรือ ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ตามอัธยาศัย รายการเสริมพิเศษ: พิพิธภัณฑ์สัตว์โลกใต้น้ำ Sydney Aquarium ชมแหล่งรวบรวมสัตว์น้ำที่หายากจากทั่วโลก สนุกสนานกับการ ชมพันธุ์ปลานานาชนิดในอุโมงค์แก้วใต้น้ำ และสถานที่จำลองแนวปะการังของออสเตรเลียที่ใหญ่และสวยงามติดอันดับโลก ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเม้าท์เท่นส์ – แคนเบอร์ร่า เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้างบูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ “อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์” ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง “Three Sisters Rock” และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic sender นำท่านเดินทางสู่แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลียที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองได้ดีเยี่ยม 1 ใน 3 ของโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก ณ RYDGES LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง แคนเบอร์ร่า – ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ – ซิดนีย์ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมรอบๆ กรุงแคนเบอร์ร่า ศูนย์กลางการปกครอง ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ New Parliament House ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและสง่างามคงทน ซึ่งรัฐบาลสร้างเป็นของขวัญวันครบรอบ 200 ปี ของ

ประเทศออสเตรเลีย ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม War Memorial เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสงครามต่างๆ มากมาย พร้อมสัมผัสกับเรื่องราวของทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสมรภูมิต่างๆ ชมน้ำพุ Captain Cook Memorial Water Jet กลางทะเลสาบวอลเตอร์ เบอร์รี่ กิฟฟิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อำลาเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย นำท่านเดินทางกลับสู่ซิดนีย์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง มากมายที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, และตึกสไตล์วิคตอเรียน อายุกว่า 100 ปี QVB ( Queen Victoria Building) ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ) 14.00 น. คณะพร้อมกันที่ Lobby ของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ 16.20 น. เหิรฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 996

22.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ