จ.เลย ข้อมูลท่องเที่ยว เลย เมือง ด่านซ้าย ภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก แก่งคุดคู้ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท คำขวัญ

เลย

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองแห่งทะเลภูเขา หนาวสุดในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในอดีตนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว กิ่งอำเภอเอราวัณ และกิ่งอำเภอหนองหิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร. 0 4281 1746, 0 4283 3209 เทศบาลเมืองเลย โทร. 0 4281 1140 ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย โทร. 0 4281 1213 ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน โทร. 0 4282 1597 โรงพยาบาลเลย โทร. 0 4281 1541

สภอ.เมืองเลย โทร. 0 4281 1254

ลิงค์น่าสนใจ

+ ภูเรือ

+ พระธาตุศรีสองรัก

+ แก่งคุดคู้

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ เลย