จ.อุบลราชธานี ข้อมูลท่องเที่ยวอุบลราชธานี

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองแห่งสุนทรีย์ รับสุรีย์แรกอรุณ ถิ่นนักบุญแหล่งบัวบาน งานเทศกาลเทียนพรรษา
แหล่งอารยาก่อนประวัติศาสตร์ สนามบินนานาชาติ ประตูค้ากับอินโดจีน

ข้อมูลทั่วไป
อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนคร เวียงจันทน์เจ้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตากสินมหาราชและต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า “อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี้

อุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ และมีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ และ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน พิบูลมังสาหาร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล เขมราฐ ม่วงสามสิบ เขื่องใน กุดข้าวปุ้น ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง สิรินธร ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4524 4875 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0 4524 5505, 1155 ตำรวจทางหลวง โทร. 0 4531 3220 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 4073 สถานีขนส่งแห่งที่ 1 โทร. 0 4524 4450 สถานีขนส่งแห่งที่ 2 โทร. 0 4531 5346 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โทร. 0 4524 4470 โรงพยาบาลราชเวช โทร. 0 4528 0048 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ โทร. 0 4526 6300 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล โทร. 0 4525 4721 สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4525 5505, 0 4525 4218

สถานีรถไฟอุบลราชธานี โทร. 0 4532 1004

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ อุบลราชธานี