จ.สมุทรสาคร ข้อมูลท่องเที่ยว สมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ คลองโคกขาม กอล์ฟ สนามกอล์ฟ กรีนฟี คำขวัญ


สมุทรสาคร

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัตศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารคกำเนิดเป็นเรื่องราว

ของพันท้ายนรสิงห์ผู้จงรักภักดี

จังหวัดนี้เดิมเรียกว่า ”ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภา เข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล ”ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจนถึง สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร

ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัด ระบบราชการส่วนภูมิภาค เป็นมณฑลเทศาภิบาล และประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่

ตำบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449

ต่อมา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์

ของพันท้ายนรสิงห์

จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1251, 0 3441 1012 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3441 2533, 0 3442 9271-4 โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3442 7099 สถานีขนส่ง จ.สมุทรสาคร โทร. 0 3441 1046 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

ลิงค์น่าสนใจ


+ ตามรอยพันท้ายนรสิงห์

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ สมุทรสาคร