จ.ปราจีนบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว ปราจีนบุรี เมือง นาดี ศรีมหาโพธิ โบราณสถานสระมรกต เขาแผงม้า อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท คำขวัญปราจีนบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวาราวดี

ข้อมูลทั่วไป
ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางทิศด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 135 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรีประมาณ 800 ปี ก่อนปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิยังพบชุมชนโบราณอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถ บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ พบโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสำริด

กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

ต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงดังเช่นปัจจุบัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ “มณฑลปราจิณ” จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง”

เป็น “จังหวัด” จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรี

การปกครอง

จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครนายก

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 4005-6 ที่ว่าการอำเภอนาดี โทร. 0 3728 9124, 0 3728 9074 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร. 0 3721 1088, 0 3721 6145-64 โรงพบาบาลศรีมโหสถ โทร. 0 3727 6297 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3721 1058 สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีมหาโหสถ โทร. 0 3727 6123 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3721 1135 สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3721 1292

สถานีรถไฟ โทร. 0 3721 1120

ลิงค์น่าสนใจ


+ โบราณสถานสระมรกต

+ เขาแผงม้า

+ อุทยานแห่งชาติทับลาน

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี