จ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูลท่องเที่ยว ฉะเชิงเทรา บางปะกง โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เรือ เรือสำราญ ล่องเรือ กอล์ฟ สนามกอล์ฟ กรีนฟี คำขวัญ



ฉะเชิงเทรา

คำขวัญประจำจังหวัด
แ ม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรศรีปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาในสมบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป
ฉะเชิงเทรา หรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คำว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้วฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาส์น อำเภอท่าตะเกียบ และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี จันทบุรีและอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานีและกรุงเทพฯ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3851 4794 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 2520 ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1029, 0 3851 1185 สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4482 สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1007 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1033 คลีนิกคริสเตียนบางคล้า โทร. 0 3854 1830, 0 3854 1033 โรงพยาบาลพนมสารคาม โทร. 0 3855 1444 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3851 1111, 03851 4752 สถานีตำรวจอำเภอบางคล้า โทร. 0 3854 1111 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา