คุนหมิง – เฉิงตู – อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง)

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เฉิงตู 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 9-10 เคาน์เตอร์ U15 – U21 สายการบิน CHINA EASTERN โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 742 13.20 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนาน เมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางขึ้น เขาซีซาน ชม ประตูมังกร และวัดจีนในลัทธิเต๋า ท่านจะได้เห็นไหล่ทางที่สร้างด้วยแรงศรัทธา เชื่อกันว่า ประตูมังกรนี้เป็นประตูสิริมงคล ชาวจีนโบราณกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดได้เดินผ่านประตูแห่งนี้ ผู้นั้นจะมีโชคลาภ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเตียนฉือในมุมสูง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง 20.00 น. โดย เที่ยวบินที่ MU 5847 ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู 21.15 น. ถึง เมืองเฉิงตู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และ การเมืองการปกครองมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าที่พัก พักที่ HUAYANG GARDEN CITY HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง เขาง๊อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – วัดว่านเหนียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาง๊อไบ๊ ซึ่งเป็นหนึ่งในยอดภูเขาสำคัญ ทางศาสนาพุทธของจีน เป็นเขา 1 ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีนมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธศาสนา มากว่า 2,000 ปี ทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิ์สัตย์ผู่เสียนหรือสมันตภัทรที่เชื่อกันว่าเป็นเลิศทางจริยา และมหาปณิธาน นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่ มีชื่อเสียงได้แก่ ฝอกวง(พุทธรัศมี), หวินไห่(ทะเลเมฆ), เซินเติ้ง(ลูกไฟเทวดา), ยื่อซู่(พระอาทิตย์ขึ้น) และซีหยาง(พระอาทิตย์ตก) เขาง้อไบ๊ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒธรรมโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ1966 มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมาย และมีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูป และที่เขาแห่งนี้ยังมีธรรมชาติที่งดงาม มีพืชพันธุ์ รวมทั้งสัตว์หายากอีกหลายชนิด โดยเฉพาะผีเสื้อ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ ยอดเขาจินติ่ง (ยอดทองคำ) โดยนั่งกระเช้าตัวใหญ่ขึ้นสู่ ยอดทองคำ (จิ่นติ่ง) ที่ระดับความสูง 3,077 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆ อันงดงามหาที่เปรียบมิได้ ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามราวสรวงสวรรค์ นำท่าน นมัสการพระโพธิสัตย์องค์ใหม่สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ พระโพธิสัตย์องค์ใหม่นี้มี 10 พระพักตร์ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดทองคำ อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความ เป็นสิริมงคล พร้อมชมความงามของวิหารทองคำ วิหารเงิน วิหารสัมฤทธิ์ เชิญท่านถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บนยอดทองคำเป็นที่ระลึก (พระโพธิสัตย์องค์ใหม่นี้เพิ่งเปิดให้เยี่ยมชมและนมัสการ ได้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 ศกนี้) ชมทะเลหมอกและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ยามอัสดง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพอัน น่าประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตูและนำท่านชม นำท่านชมวัดว่านเหนียน หรือวัดหมื่นปี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้น เดิมชื่อ วัดไป๋สุ่ย ต่อมาฮ่องเต้ว่านลี่ แห่งราชวงศ์ถัง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดว่านเหนียน เนื่องในวัดเกิดปีที่ 70 ของพระมารดา เพื่อเป็นนิมิตหมายให้พระมารดามีอายุยืนยาวหมื่นปี ภายในมีพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้างที่สร้างด้วยทองเหลือง หนัก 62 ตัน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า 3 สิ่ง คือ พระทันธาตุ พระคัมภีร์ใบลาน ตราราชลัญจรของฮ่องเต้ว่านลี่ หนัก 4 กิโลกรัม อิสระให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ E-MEI SHAN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ศาลเจ้าสามก๊ก – ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านล่องเรือเที่ยวชม เกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอน กลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี (สร้าง ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงซึ่งใช้เงิน รวบรวมบริจาคจากชาวบ้าน สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจาก แม่น้ำหมิงเจียง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สลักจากภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก (อู่โฮ้วฉือ) ซึ่งเป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร ภายในชมความงามของรูปปั้น “ ขงเบ้ง , กวนอู , เตี๋ยวหุย 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีของเล่าปี่ , สุสานเล่าปี่ พร้อม 2 มเหสี ” เช่น พระโพธิ์สัตว์กวนอิมปางพันมือ 4 ทิศที่งดงาม ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่าน ชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจมาก ของมณฑลเสฉวน พักที่ HUAYANG GARDEN CITY HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เม่าเสี้ยน – จิ่วจ้ายโกว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จิ่วไจ้โกว ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาบขนาดใหญ่กลางหุบเขาที่เรียกว่า “ทะเลสาบเตี๋ย” ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาระดับ ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบมีความลึกมาก นิ่งเงียบสีน้ำเงินเข้มพร้อมถ่ายภาพ ชมวิวที่หอคอยเตี๋ยซี ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแด่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในปี 1933 ทำให้บ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำและเกิดเป็นทะเลสาปถึง 11 แห่ง มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 6,865 ราย จนถึงเมืองเม่าเซี่ยน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกวต่อ ถึงอุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว ที่มีธรรมชาติที่งดงาม และสมบูรณ์ ของความสวยงามตามธรรมชาติอย่างแท้จริง เมื่อรถนำท่านแล่นไปตามทางผ่านโค้งเชิงผาต่างๆ สิ้นสุดลง ท่านจะพบบึงหญ้าทุ่งกว้าง เวิ้งว้างสีทอง ยามฤดูใบไม้ร่วงสวยงามมาก และจะมีสีเขียวขจี ยามฤดูใบไม้ผลิ มีขุนเขาที่เขียวครึ้มทะมึน เป็นฉากอยู่เบื้องหลัง ชมแล้วเพลิดเพลินงดงามตามธรรมชาติยิ่งนัก นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าพิศวงและอัศจรรย์เป็นพิเศษก็คือ เฉดสีของน้ำในทะเลสาบของแต่ละแห่ง จะมีสีสันที่แตกต่างกันไป ยากที่ท่านจะเคยพบเห็นที่อื่นใดมาก่อน ให้ท่านได้เพลิดเพลินความงามของธรรมชาติ ตลอดจนเก็บภาพความทรงจำอันสวยงาม ตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ NEW JIUZHAI GOU (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกวเต็มวัน (รวมรถเหมา) – ชมโชว์ทิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านท่องเที่ยวภายใน อุทยานจิ่วไจ้โกว อุทยานสวรรค์ที่งดงาม ดุจเทพนิยาย ให้ท่านชมความงามของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ที่ยังมิถูกนักท่องเที่ยวทำลาย ชมความงามดั่งถูกเนรมิตขึ้น พื้นน้ำที่มีสีฟ้า สีเขียว และสีสัน สดใสหลากสี ชวนให้หลงใหล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างจุใจ ชมธรรมชาติอันสวยงามของแนวป่าไม้สลับกับทิวเขา จากนั้น นำชมทะเลสาบต่างๆ ซึ่งชาวบ้านแถบนี้เรียกทะเล เช่น ทะเลหญ้าหอม สายน้ำใสดุจมรกตสลับด้วยต้นหญ้า ทะเลห่านฟ้า ในฤดูใบไม้ผลิจะมีฝูงห่านฟ้า และนกเป็ดน้ำมาเล่นน้ำในทะเลไผ่ธนู ไผ่ชนิดเดียวที่เป็นอาหารหมีแพนด้า ชม ทะเลหมีแพนด้า ทะเลห้าสี แอ่งน้ำที่ใสจนมองเห็นพื้นน้ำ และฝูงปลาสลับไปด้วยสีสรรของต้นไม้ใต้น้ำ จนบังเกิดเป็นสีสรรต่างๆ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกหลีบถ้ำ ลำธารใหญ่โตสลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดลดหลั่นเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วงเป็นน้ำตก ที่มีความงามราวกับไข่มุก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ นำท่านเที่ยวแดนสวรรค์ของ นักพฤกษาศาสตร์แหล่งพืชพันธุ์สมุนไพรจีน ที่หายากพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์และสัตว์ป่าสงวนที่หายาก จากนั้นชม ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์ทิเบต การแสดงร้องรำ และการละเล่นดนตรีของชนเผ่าพื้นเมืองธิเบต โดยเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชนเผ่าธิเบต ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง หลังจบการแสดงนำท่านเข้า พักที่ NEW JIUZHAI GOU (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางจากจิ่วไจ้โกวสู่ อุทยานหวงหลง ชมความงามดั่งถูกเนรมิตขึ้น พื้นน้ำที่มีสีฟ้า สีเขียว และสีสันสดใสหลากสีชวนให้หลงใหล เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอซงพานในเขตปกครอง ตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีนติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ครอบคลุมพื้นที่กว่า1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร อุทยานนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพัน กับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ HUANG LONG HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด สนามบินซงพาน – คุนหมิง – วัดหยวนทง – อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินซงพาน 10.45 น. โดยเที่ยวบินที่ MU 5862 เดินทางกลับสู่นครคุนหมิง 12.25 น. ถึงนครคุนหมิง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับนครคุนหมิงและนมัสการ พระ ณ วัดหยวนทง ที่มีประวัติความเป็นมา 1,000 กว่าปี สักการะเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธชินราชจำลองที่ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนั้นท์ อดีตนายกรัฐมนตรีไทยมอบให้นครคุนหมิง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN JIANG HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน


วันที่แปด คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. โดยเที่ยวบินที่ MU741 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 09.15 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ