คุนหมิง – เจิ้งโจว – ไคฟง – เติงฟง – ลั่วหยาง ซีอาน – คุนหมิง 6 วัน

รายละเอียด :

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง
17.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 – 10 แถว U เคาน์เตอร์ 12 – 15 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 19.25 น. โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบิน MU742 นำท่านเหินฟ้าสู่คุนหมิง 22.35 น. ถึงท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พัก โรงแรม KING WORLD B HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง คุนหมิง – เจิ้งโจว – ล่องแม่น้ำฮวงเหอ – ไหว้บรรพบุรุษบิดาของจีน – ไคฟง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน เดินทางสู่เมืองจิ้งโจว 08.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5823 10.25 น. เดินทางไปยังเมืองเจิ้งโจว เจิ้งโจวเป็นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอหนาน และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 3,500 ปี นอกเหนือจาก ร่องรอยความงามของอารยะธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตแล้ว เจิ้งโจวยังเป็นต้นกำเนิดแห่ง ศาสตร์การต่อสู้กังฟูอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกที่รู้จักกันในนาม กังฟูแห่งวัดเส้าหลิน เมืองเจิ้งโจวเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่หลายล้านคน ในตัวเมืองมีความคึกคักไม่ต่าง จากเมืองใหญ่เมืองอื่น ถึงกระนั้นเมื่อห่างไปจากตัวเมืองไม่ไกลนักท่องเที่ยวจะพบกับทัศนียภาพ อันงามตาและธรรมชาติอันสวยสด ทิวเขาตั้งเรียงกันเป็นแนวยาว ถ้ำมากมายรอผู้เข้าไปสำรวจ และพิศวงในความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาตินั้นผสมผสานกับ สถานที่โบราณต่างๆอย่างลงตัว การเยี่ยมชมวัดวาอารามโบราณสถานต่าง ๆ ในบรรยากาศ ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเช่นนี้ ชวนให้คำนึงถึงบรรยากาศของเมืองจีนในสมัยโบราณเป็น อย่างยิ่ง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากนั้นนำท่านสู่ แม่น้ำฮวงเหอ หรือที่รู้จักกันในนามแม่น้ำเหลือง ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกชมสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ และอารยะธรรมของชาวจีน จากนั้นนำท่านสู่ บรรพบุรุษบิดาของประเทศจีนในสมัยโบราณ 2 ท่าน คือ เหยียนตี้ และ หวงตี้ เป็นผู้ที่สร้างวัฒนธรรมจีน ทำให้เกิดประเทศ โดยกล่าวกันว่าทั้ง 2 ท่าน ถือเป็นปฐมกษัตริย์ของจีน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองไคฟง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคา ที่พัก โรงแรม JIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไคฟง – ศาลเปาบุ้นจิ้น – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – ถ่าหลิน – ลั่วหยาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม ศาลเปาบุ้นจิ้น เป็นสถานที่ว่าราชการ ของท่านเปาบุ้นจิ้นภายในศาลยัง มีโบราณวัตถุต่างๆ ให้ท่านได้ชม เช่น เครื่องประหารหัวมังกร, เครื่องประหารหัวเสือเครื่องประหาร, หัวสุนัข, ป้ายออกหมายจับ เป็นต้น จากนั้นนำชมแผ่น ศิลาจารึกประวัติของท่านเปาปุ้นจิ้นซึ่งเป็นผู้ว่าการเมืองไคฟง และยังเคยเป็นเมืองหลวง ในสมัยราชวงซ่ง มีประวัติเมื่อแปดร้อยปีก่อน จากนั้นนำท่านชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่จำลองร้านค้าต่าง ๆ ให้เหมือนในสมัยราชวงศ์ซ่ง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมซาลาเปาราชสำนักของเมืองไคฟง บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง เมืองเล็กๆที่มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้จากลั่วหยาง 160 กิโลเมตร เมืองเติงฟงเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) จากนั้นนำท่านชม วัดเส้าหลิน ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.495 ท่านจะได้ ชมรูปของอาจารย์ตั๊กม้อพระภิกษุจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ให้กับพระสงฆ์ในวัด ต่อมาวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวของวัดเส้าหลินได้แพร่กระจายออกไปทั่วประเทศจีน และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ท่านจะได้ชมสุสานของท่านเจ้าอาวาสและชมพระสงฆ์ฝ่ายบู๊แสดง กังฟู และชมรูปปั้นหุ่น 24 ท่าของกังฟู จากนั้นนำท่านสู่ ป่าเจดีย์( ถ่าหลิน ) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพผู้ออกบวชบำเพ็ญในสมัยอดีตที่หลากหลายรูปแบบวิจิตรตระการไม่แพ้กัน ถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีวัตถุ ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและปติมากรรรมอันควรค่า แก่การศึกษาค้นคว้า จากนั้นนำท่านสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลั่วหยาง เป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม LOU YANG GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำคณะเดินทางสู่ ถ้ำหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร พุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อินเดียและเอเชียกลาง สร้างเมื่อราวปี พ.ศ.1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัย ราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า , พระโพธิสัตย์, เทวดา, นางฟ้า, ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราช ทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ถัง ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” ถึงแล้วนำชม ต้าเอี้ยนถ่า หรือเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชมสถานที่ที่พระถังซัมจั๋งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎกหลังจากที่ท่านอาราธนาพระคัมภีร์และ เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่จดบันทึกกล่าวไว้ว่าเคยมีฝูงหงส์บินผ่านสถานที่แห่งนี้ หงส์ตัวหนึ่งพลัดตกลงมาปีกหักตาย ณ ที่นี้ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่เห็นจึงเกิดความประหลาดใจ พร้อมกับตกใจ อีกทั้งเข้าใจว่าหงส์ก็คือพระโพธิสัตว์จึงได้ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อระลึกแก่หงส์ดังกล่าว เจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร และเป็นเจดีย์ก่ออิฐที่มีรูปร่างตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้าง ประเทศจีน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม PRINCE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซีอาน – ปิงหมาหย่ง – หัวชิงฉือ – โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สุสานทหารม้าปิงหมาหย่ง ชมกองทัพนักรบรูปปั้นดินเผาและทหารม้า ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งถูกค้นพบอย่างบังเอิญ โดยชาวนาที่มาทำ การขุดบ่อน้ำ และได้ขุดพบรูปม้าและรูปขุนศึกขนาดเท่าของจริงเหล่านี้ นักโบราณคดีได้มาทำการขุดค้นขึ้นมาจากสุสานได้ราว 7,000 ชิ้น และได้ทำการจัดแสดงไว้ที่ห้อง นิทรรศการ ทางด้านบนของพื้นที่ที่ขุดพบ รูปปั้นเหล่านี้ถูกจัดวาง ตามอย่างกองทัพในขณะออก ศึกเรียงหน้ากระดาน แถวละ 11 นาย โดยมีขนาด เท่ากันหมดสูง 5 ฟุต 6 นิ้ว แต่หน้าตาของรูปปั้นล้วน แตกต่างกันทั้งสิ้น โดยเริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 1979 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม น้ำพุร้อนหัวชิงฉือ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 3,000 ปี ชมความงดงามของบ่ออาบน้ำซึ่งในอดีตเป็นที่อาบน้ำของนางหยางกุ้ยเฟย นางสนมผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างยิ่งในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเดิมสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ที่เชิงเขาลี้ซาน ภายหลังสมัยราชวงศ์ถัง พระเจ้าถังเสียนจงกับนางสนมเอกหยางกุ้ยเฟย มาพักผ่อนทุกปีจนเป็นที่กล่าวขานของบุคคลทั่วไป ภายในประกอบด้วยบ่อน้ำร้อนและ สระอาบน้ำของหยางกุ้ยเฟย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! ชิมเกี๊ยวซีอาน หลังอาหาร นำท่านชมการแสดงฟ้อนรำศิลปะราชวงศ์ถัง ที่พัก โรงแรม PRINCE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซีอาน – กำแพงเมืองเก่าซีอาน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองเก่าซีอาน อยู่ใจกลางเมืองซีอานปัจจุบันนี้ สร้างเมื่อสมัยราชวงศ์หมิงประมาณ 500 กว่าปี ตัวกำแพงหนา 12-14 เมตร สองด้านก่อด้วยอิฐ ภายใจถมด้วยดินเหนียวผสมน้ำตาล ปูนขาว กำแพงทั้ง 4 ด้านรวมยาว 13 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีช่องธนู 5,894 ช่อง ซุ้มประตูเมือง 3 ชั้น มีซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู ประตูเข้าออกสูงและกว้าง 6 เมตร ลึก 87 เมตร (ความหนาของซุ้มประตู) ซึ่งปัจจุบันเป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่และยาวสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ซุ้มประตูมีการเลียนแบบจัดพิธีเข้าเมืองสมัยราชวงศ์ถังอย่างสมเกียรติ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 16.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ MU5725 18.35 น. ถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินเมืองคุนหมิง 23.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบิน MU 741

01.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน