คุนหมิง – หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หุบเขาทรายเปลี่ยนสี – น้ำตกต้าเตี้ยสุ่ย – ถ้ำอาหลู่ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียด :

คุนหมิง

เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านเดินทางสู่เขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมสัมผัสธรรมชาติริมทะเลสาบเตียนฉือ แล้วนำท่านเยือนวัดหยวนทง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นที่นับถือของชาวคุนหมิง

และชมพระพุทธชินราชและพระพุทธรูปสามองค์ ตัวแทนของอดีต ปัจจุบันและอนาคตรายละเอียด : วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ทะเลสาบชุ้ยหู – วัดหยวนทง (-/-/D)
07.50 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน Thai Airways ทางเข้า 4 เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 10.50 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 612 14.05 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและ ภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนาน กว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ได้อัญเชิญ มาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ อาทิเช่น โบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบชุ้ยหู ให้ท่านได้ชมวิว ทิวทัศน์รอบทะเลสาบ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KINGWORLD HOTEL (B.C) หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี – น้ำตกต้าเตี้ยสุ่ย (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่เหลียง เที่ยวชม หุบเขาทรายเปลี่ยนสีหุบเขาทรายที่เกิดจากแรงลมสายน้ำกัดเซาะด้วยทรายและดินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือจะเปลี่ยนสีไปทุกๆสภาพภูมิอากาศ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนมากกว่า 20 เรื่อง เช่นเรื่องสามก๊ก ตอน ขงเบ้งปราบฮ่องเต้ของเมืองใต้หม่งฮัว เรื่องไซ่อิ๋ว และภาพยนตร์จีนอีกมากมายหลายเรื่องเป็นที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหล เข้ามาชมเป็นอย่างมาก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกต้าเตี๋ยสุ่ย เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีน น้ำตกมีส่วนกว้าง 30 เมตร และน้ำไหลลงหน้าผาที่ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลจากบนหน้าผาชึ่งมีความสูง 88 เมตร ลงบนก้อนหิน และเมื่อน้ำตกกระทบก้อนหินน้ำจะแตกเป็นฟองสร้างเป็นกลุ่มไอน้ำเลย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของป่าหิน (Stone Forest) ประมาณ 30 กม. ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG TING HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ถ้ำอาลูกู่ – ศาลาจิ้นยื่อโหลว (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมความงามอันวิจิตรของ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำอาลูกู่ ซึ่งตกแต่งด้วยสีสันของแสงไฟเป็นชั้นเป็นฉากสวยงามยิ่ง ภายในมีถ้ำ 3 ถ้ำ ท่านจะได้พบความงามวิจิตรของหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะต่างกันทั้ง 3 ถ้ำ นำท่านนั่งเรือล่องชมความงามของถ้ำน้ำ และชมความของหินงอกที่เหมือนปะการังใต้ทะเล จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาที่มองเห็นทิวทัศน์ของป่าเขาที่ยังคงสภาพ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลางวัน € จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ ศาลา จิ้นยื่อโหลว ปัจจุบันเป็นอุทยานใจกลางเมืองคุนหมิง ศาลานี้สร้างขึ้นในราชวงศ์หยวน เป็นประตูโบราณใต้ของเมืองคุนหมิง บริเวณอุทยานจะมีป้ายสัญญาลักษณ์ และรูปปั้นม้าทองและแกะเขียว บริเวณใกล้ๆสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนตลาด มีของขายมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะโรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ค่ำ รับประทานอาหาร

ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KINGWORLD HOTEL (B.C) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองโบราณกวนตู้ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ (B/L/-) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมสวนอุทยานและในฤดูหนาวจะมีฝูงนกนางนวลบินมาอยู่ที่อุทยานนี้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้า ที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก เพื่อเป็นของฝากแก่คนที่ท่านรัก (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความอิสระในการเลือกซื้อสินค้า) นำท่านแวะชิมชาอวู่หลงและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ และชากุหลาบ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิเช่น เห็ดหอม เยื่อไผ่ ผลไม้ตามฤดูกาลฯลฯ 15.20. น. เหิรฟ้าสู่เมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 613

16.35. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1 โดยสวัสดิภาพ