คุณหมิง… เฉิงตู… อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว ล่องเรือเล่อซาน… อุทยานแห่งชาติหวงหลง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – คุนหมิง – วัดฉงจู่ซื่อ (วัดไม้ไผ่) – เฉิงตู 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์ U15 – U21 สายการบิน CHINA EASTERN โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU742 13.20 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนาน เมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด้านตะวันตกของเมืองคุนหมิง ชมวัดฉงจู่ซื่อ หรือ วัดไม้ไผ่ เป็นวัดพุทธศาสนาที่ใหญ่สุดในมณฑลยูนนาน ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง ที่ผนังด้านหนึ่งในตัวโบสถ์เป็นรูปปั้นเกี่ยวกับพระอรหันต์ 500 รูปในอิริยาบถต่างๆ กันเต็มทั้งผนัง 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 20.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ MU5847 21.15 น. ถึงเมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบ ไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครอง ของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY GARDEN หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – วัดว่านเหนียน – ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้าขึ้น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นนำท่านล่องเรือเที่ยว ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี (สร้าง ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงซึ่งใช้เงินรวบรวมบริจาคจากชาวบ้าน สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สลัก จากภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย หลังจากนั้นพาท่านไปชมวัดอูหยิว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง เริ่มสร้างอยู่ในราชวงถัง ห่างจากปัจจุบันมีประวัติหนึ่งพันกว่าปีแล้ว ประตูวัดสร้างสวยงามมาก สามารถมองข้างหน้าไกลๆ เนื่องจากผ่านสงครามในสมัยก่อน วัดนี้โดนทำลายหลายครั้ง ปัจจุบัติที่ได้เห็นนั้นส่วนมากสร้างไหม่ทั้งนั้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นเขาไปชม วัดว่านเหนียน หรือวัดหมื่นปี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้น เดิมชื่อ วัดไป๋สุ่ย ต่อมาฮ่องเต้ว่านลี่แห่งราชวงศ์ถัง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดว่านเหนียน เนื่องในวัดเกิดปีที่ 70 ของพระมารดา เพื่อเป็นนิมิตหมายให้พระมารดามีอายุยืนยาวหมื่นปี ภายในมีพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้างที่สร้างด้วยทองเหลืองหนัก 62 ตัน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า 3 สิ่ง คือ พระทันธาตุ พระคัมภีร์ใบลาน ตราราชลัญจรของฮ่องเต้ว่านลี่ หนัก 4 กิโลกรัม อิสระให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ยอดเขาจินติ่ง (ยอดทองคำ) โดยนั่งกระเช้าตัวใหญ่ขึ้นสู่ ยอดทองคำ (จิ่นติ่ง) ที่ระดับความสูง 3,077 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรียบมิได้ ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามราวสรวงสวรรค์ ชมทะเลหมอกและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ยามอัสดง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพอัน น่าประทับใจ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พักที่ JIN DING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขาจินติ่ง (นั่งกระเช้าลง) – เฉิงตู – สุสานหวังเจี้ยน – ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า *** สัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาจินติ่ง ซึ่งเป็นภาพที่หาได้ยากยิ่ง*** รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5) จากนั้นนำท่าน นมัสการพระโพธิสัตย์องค์ใหม่ สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ พระโพธิสัตย์องค์ใหม่นี้มี 10 พระพักตร์ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดทองคำ อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมความงามของวิหารทองคำ วิหารเงิน วิหารสัมฤทธิ์ เชิญท่านถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บนยอดทองคำเป็นที่ระลึก (พระโพธิสัตย์องค์ใหม่นี้เพิ่งเปิดให้เยี่ยมชม และนมัสการได้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 ศกนี้) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) นำท่านเดินทางไปชม สุสานหวังเจี้ยนมู่ เป็นที่ฝังศพของนายพลหวังเจียนแห่งราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 847 – 918) ผู้ก่อตั้งแคว้นซู๋ หลังจากราชวงศ์ถังล่มสลายในปี ค.ศ. 907 รอบอาคารสุสานมีรูปปั้นนักดนตรี 24 คน เล่นเครื่องดนตรีคนละชนิดที่ไม่ซ้ำกันเลย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) หลังอาหารเชิญท่านชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก อันเลื่องชื่อของเมืองเฉิงตู ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากาก แต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พักที่ CITY GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เฉิงตู – เม่าเสี้ยน – ทะเลสาบเตี่ยซีไหจื่อ – ประตูเมืองโบราณซงพาน – ซงพาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน เขตปกครองตนเองชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมัยของฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสะใภ้คนเก่งแห่งตระกูลหยางที่ได้ชื่อว่าจงรักภักดีกับประเทศชาติ ตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นธรรมชาติอันงดงามระหว่างทางท่านจะผ่าน หมู่บ้านชาวพื้นเมืองชาวเชียงและชาวธิเบต (ทางเราจะไว้เข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านสักที่หนึ่ง) ชมทิวทัศน์รอบแม่น้ำหมิ่นเจียงที่มีความสวยงาม ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจั้งและชาวเชียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตี๋ยซีไหจื่อ ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้วสีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหว อย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตา และในที่นี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ จามรี ซึ่งเป็นสัตว์ที่เห็นได้ในแถบนี้เท่านั้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณซงพาน ซึ่งเดิมเคยเป็นเมืองหน้าด่าน และชายแดนที่ติดต่อระหว่างจีนกับทิเบต ในสมัยราชวงศ์ถังและกษัตริย์ซงจ้านกั้นปู้ของทิเบต แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป ประตูเมืองโบราณซงพาน และชมอนุสาวรีย์กษัตริย์ซงจ้านกั้นปู้ และมเหสี (องค์หญิงเหวินเฉิน) มีอายุกว่า 500 ปี ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย ชม หมู่บ้านชาวพื้นเมืองชาวเชียงทิวทัศน์รอบแม่น้ำหมิ่นเจียง ที่มีความสวยงาม ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANGLONG GUO JI HOTEL (อยู่เมืองซงพาน) หรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง ซงพาน – หวงหลง – จิ่วจ้ายโกว – โชว์พื้นเมืองทิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (11) จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง อยู่ในอำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีนติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร มังกร เป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนมาช้านานแล้ว ที่นี่ อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่า ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) จากนั้นนำท่านชม ความงดงามของอทุยานหวงหลงต่อนำท่านเดินทางมุ่งสู่ อุทยานหวงหลงชมความงามมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำเกิดจากธรรมชาติมีมากกว่า 4,300 แอ่ง แต่ละแอ่งจะมีความสูง อยู่ประมาณ 1.5 – 4.5 เมตร มีรูปร่างต่างๆ กันไป อาทิ รูปไข่มุกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว, รูปสัตว์ต่างๆ เมื่อน้ำในแอ่งต้องกับแสงอาทิตย์จะเกิดการสะท้อนของน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหาร (13) นำท่านชม การแสดงโชว์พื้นเมืองทิเบต พักที่ NEW JIUZHAI GOU (4ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมาในอุทยาน )

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (14) นำท่านท่องเที่ยวภายใน อุทยานจิ่วไจ้โกว อุทยานสวรรค์ที่งดงามดุจเทพนิยาย ให้ท่านชมความงามของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ที่ยังมิถูกนักท่องเที่ยวทำลาย ชมความงามดั่งถูกเนรมิตขึ้น พื้นน้ำที่มีสีฟ้า สีเขียว และสีสัน สดใสหลากสี ชวนให้หลงใหล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างจุใจ ชมธรรมชาติอันสวยงามของแนวป่าไม้สลับกับทิวเขา จากนั้น นำชมทะเลสาบต่างๆ ซึ่งชาวบ้านแถบนี้เรียกทะเล เช่น ทะเลหญ้าหอม สายน้ำใสดุจมรกตสลับด้วยต้นหญ้า ทะเลห่านฟ้า ในฤดูใบไม้ผลิจะมีฝูงห่านฟ้า และนกเป็ดน้ำมาเล่นน้ำในทะเลไผ่ธนู ไผ่ชนิดเดียวที่เป็นอาหารหมีแพนด้า ชม ทะเลหมีแพนด้า ทะเลาาปห้าสี แอ่งน้ำที่ใสจนมองเห็นพื้นน้ำ และฝูงปลาสลับไปด้วยสีสรรของต้นไม้ใต้น้ำ จนบังเกิดเป็นสีสรรต่างๆ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) นำท่านออกเดินทางสู่น้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ตามทางห่างจากสายตาของผู้คน และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาอย่างผิวเผิน นั่นก็คือ น้ำตกซูเซิง (SHUZHENG) ที่มีเสียงซาดกระเซาะ แรงของสายน้ำตก มีทางเดินทางยาวผ่านลำธารซึ่งด้านตรงข้ามของน้ำตกแห่งนี้จะมีทุ่งหญ้า และขุนเขาแมกไม้เป็นฉากกำบัง สวยงามน่าประทับใจยิ่งนัก ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงาม ของธรรมชาติอย่างเต็มที่ และเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นอย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งสู่ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16) พักที่ NEW JIUZHAI GOU (4ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง จิ่วจ้ายโกว ( ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน )

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (17) จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) ตื่นตาตื่นใจกับความงามของแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากมาย ที่ลดหลั่นเป็นบันไดระบายน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ สีของน้ำจะแตกต่างอย่างน่าพิศวง ดุจประกายสีของอัญมณี สัมผัสความสดชื่นในธรรมชาติ ชมทะเลสาบยาว (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8 กม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด สีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีน้ำเงินเข้มงดงาม ชมสระน้ำ 5 สี (COLORFUL POND) ยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมี 5 เฉดสี สะท้อนออกมาคือ เขียว, ขาว, เทา, น้ำเงิน และม่วง ในสระน้ำแห่งนี้มีนิยายเล่าว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้าตกจากสวรรค์แตกกระจายล่วงลงมาสู่โลกจึง เกิดเป็นสระน้ำ 5 สี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18) จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกหลีบถ้ำ ลำธารใหญ่โตสลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดลดหลั่นเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วงเป็นน้ำตก ที่มีความงามราวกับไข่มุก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ นำท่านเที่ยวแดนสวรรค์ของนักพฤกษา ศาสตร์แหล่งพืชพันธุ์สมุนไพรจีน ที่หายากพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์และสัตว์ป่าสงวนที่หายาก จากนั้นชม ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (19) พักที่ NEW JIUZHAI GOU (4ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่แปดของการเดินทาง จิ่วจ้ายโกว – คุนหมิง – เขาซีซาน – วัดไท่หัว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (20) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 10.45 น. ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5862 12.25 น. ถึง นครคุนหมิง หลังผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (21) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ชมประตูมังกร และวัดจีนในลัทธิเต๋า ท่านจะได้เห็นไหล่ทางที่สร้างด้วยแรงศรัทธา เชื่อกันว่าประตูมังกรนี้เป็นประตูสิริมงคล ชาวจีนโบราณกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดได้เดินผ่านประตูแห่งนี้ ผู้นั้นจะมีโชคลาภ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเตียนฉือในมุมสูง จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไท่หัว เป็นวัดที่มีสวนสวยงามมาก ภายในปลูกต้นแมกโนเลียและคาเมลเลียไว้มากมาย และถัดไปใกล้สถานีเคเบิ้นคาร์ คือที่ตั้งของ สุสานนี่เออร์ นักดนตรีชาวยูนนานผู้แต่งเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (22) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักNEW ERA HOTEL(4ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่เก้าของการเดินทาง คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (23) 08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU741 09.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ