กุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4 วัน 3 คืน พิเศษ (รวม 2 โชว์)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน 13.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 4 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 16.30 น. ลัดฟ้านำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG821 เดินทางด้วยเครื่องโบอิ้ง 717 หรือ แอร์บัส 320 ของสายการบินบากกอกแอร์เวย์ มีบริการเครื่องดี่มบนเครื่อง 20.15 น. ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี หลังผ่านขั้นตอนพิธีตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ VIENNA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง เมืองลับแล – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (หยางซั่ว – ผู่รี่) – โชว์ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ต.หยางซั่ว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านสู่ เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำหลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี แล้วเดิน ทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตำบลหยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ตรม. และมีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติบริสุทธิ์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (หยังซั่ว-ฝู่รี่) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม แม่น้ำหลีเจียง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของจีนมีนวนิยายดัง ตลอดจนผู้นำต่างๆ ของโลกที่มาเยือนจีนล้วนกล่าวถึง ความงามของทิวทัศน์และทิวเขาสองฝากฝั่งแม่น้ำสลับซับซ้อนกับหมอกบางๆ ที่ปกคลุมเหนือยอดเขา พื้นน้ำประดุจหยกอันสงบนิ่ง เป็นที่คุ้นเคยตามภาพวาดทิวทัศน์ ของนักวาดที่มี ชื่อเสียงโด่งดังของจีน ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ (ล่องเรือไปกลับใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชวนชิมอาหารพื้นเมือง ปลาแช่เบียร์ 20.00 น. นำท่านสู่อัฒจรรย์ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้ชมโชว์ แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับชื่อดัง ที่มีผลงานระดับโลก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิดของเขา ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติและวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรงานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม พักที่ YANGSHOU NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ เดียวกัน ยามราตรี เชิญท่านตามอัธยาศัยอิสระช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึกที่ ถนนฝรั่งหยังซั่ว(ถนนข้าวสารเมืองจีน) หรือจะเดินเล่นชม บรรยากาศของถนนฝรั่ง จิบเอสเปรสโซ่หรือคาปูชิโน่ที่ร้านกาแฟน่ารักๆ ริมทาง

วันที่สาม ถ้ำเงิน -กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เขาฝูโบว- เจดีย์เงิน,เจดีย์ทอง โชว์ม่งว่านหลีเจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม ถ้ำเงิน อยู่ในเขตอำเภอลี่ผู่ เป็นถ้ำใหญ่โตกว้างขวาง เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่จินตนาการเป็นรูปได้ต่างๆ นานา บางจุดทางถ้ำจะมีป้ายบอกว่าลักษณะหินตรงนี้เหมือน กับอะไร แต่ละจุดพอชมเสร็จไฟที่ประดับอยู่จะปิดลงเป็นการประหยัดไฟและรักษาสภาพแวดล้อมของหิน ที่มาของชื่อถ้ำอยู่ที่หินย้อยเป็นแผ่นขนาดใหญ่ มีประกายแวววาวระยิบระยับยามต้องแสงไฟ จากนั้นเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสตศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของ แผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่อดีตกาลหลายล้านปีจวบจนถึงปัจจุบัน กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย ชมเขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน นำท่านไปชมถ้ำคืนมุก และชมหินลองกระบี่ที่เขาฝูโบว จากนั้นไปชมทะเลสาบหยองซาน ทะเลสาบเล็กๆกลางใจเมืองกุ้ยหลิน ถ่ายรูปกับเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง สะพานคริสตัล ฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER หรือ “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี พักที่ VIENNA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา แล้วแวะช้อบปิ้งผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** อาหารพิเศษ ออเดิร์ฟเย็นจานเล็ก 4 อย่าง, ซุปเต้าหู้ปลาหวานซ่านกู่, ปูทรายทอง, ปลาเจี้ยนกู่นึ่งซีอิ้ว, ปลาหยิวฟงทอดกรอบ, กุ้งแม่น้ำหลีเจียงผัดต้นหอมกับขิง, ไก่กรอบกุ้ยหลิน, เป็ดย่าง, ผัดหอยจุ๊บ, แตงเขียวทรงเครื่องยัดไส้, เห็ดหอมแขนงผักผัดน้ำมันหอย, ขนมพื้นเมือง (ขนมงา, ขนมซากัว) รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล บ่าย อิสระช้อบปิ้ง ** ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ อันได้แก่เหล้าขาวกุ้ยหลิน, เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน, น้ำพริกกุ้ยหลิน, หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม , ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง” แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 20.55 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน PG822

22.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ