กุ้ยหลิน – ล่องเรือหลีเจียง – ถ้ำฟงหยูใหญ่ที่สุดในเอเซีย หลงเซิ่น – สันหลังมังกร – หยางซั่ว – อาบน้ำแร่

วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน 13.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 4) เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 16.30 น. โดยเที่ยวบินที่ PG 618 ออกเดินทางไปเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี ** เดินทางด้วยเครื่องโบอิ้ง 717 หรือ แอร์บัส 320 ของสายการบินบากกอกแอร์เวย์ มีบริการเครื่องดี่มบนเครื่อง ** 19.55 น. ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นสู่ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** กลางคืนอิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ย่านถนน จงซาน และ ตลาดใต้ดิน กลางใจเมืองกุ้ยหลิน ** พักที่ GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง หลงเซิ่น – สันหลังมังกร – หมู่บ้านเย้าแดง – หยางซั่ว – ช้อปปิ้งถนนซีเจีย(ถนนข้าวสารเมืองจีน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 07.00 น. เดินทางสู่หลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนชาติส่วนน้อย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) ถึง หลงเซิ่น นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวจ้วง ที่หมู่บ้านหลงจี๋ ชาวจ้วงมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น แล้วนำท่านชมหลงจี๋หรือสันหลังมังกร แปลงนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นสู่จุดสูงสุดชมวิว “เจ็ดดาวล้อมเดือน” เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง) บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับลิ้นมังกร เที่ยวหมู่บ้านเย้าแดง ชิมชาน้ำมันประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกับชมโชว์พื้นเมือง จากนั้นเลือกซื้อสินค้า ** ของพื้นเมืองหลงเซิ่น เหล้าหรือน้ำผึ้งแช่ตัวต่อ แก้โรคไขข้อ ปวดหลัง ปวดขา, เห็ดหอมธรรมชาติดอกเล็กๆ, ยอดหน่อไม้ตากแห้ง, ปลาแม่น้ำตากแห้ง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ตำบลหยางซั่ว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กลางคืนอิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน ถนนซีเซีย หรือ ถนนข้าวสารเมืองจีน พักที่ YANGSHOU REGENCY HOLIDAYHOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สาม ล่องแม่น้ำหลีเจียง – เมืองโบราณ Xin Ping – หมู่บ้านชาวประมง – ถ้ำฟงหยู-อาบน้ำแร่ – โชว์พื้นเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (จุดที่สวยที่สุด)เพลิดเพลินกับความสวยงามของทัศนียภาพของแม่น้ำหลีเจียงที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขา ใหญ่น้อยนับพันที่มีภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม พร้อมกับพิสูจน์คำกล่าว ที่ว่า “กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม” มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลกดังคำพังเพยที่ว่า “ กลับจากกุ้ยหลินแล้วไม่อยากเที่ยวภูเขาใดๆ ในโลก” (ล่องเรือไปกลับใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นชมเมืองโบราณ Xin Ping เป็นเมืองเก่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมกับชมการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย และการประกอบอาชีพของคนพื้นเมืองที่หมู่บ้านชาวประมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็กๆ ท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา นำท่านเที่ยว ถ้ำฟงหยู (ถ้ำปลา) ถ้ำใหญ่ที่สวยงามที่สุดในเอเชีย ปราชญ์จีนกล่าวว่า “ถ้าท่านเที่ยวถ้ำนี้แล้วไม่จำเป็นต้องเที่ยวถ้ำใดอีก” นำท่านเดิน และ นั่งเรือแจว ชมความงามของหินงอกหินย้อย ล่องไปตามสายธารน้ำใต้ดินใต้ภูเขา 9 ลูก ระยะทางประมาณ 6.3 กม. นำชมหินงอกชิ้นสำคัญที่มีค่าที่สุด คือหินงอกชื่อ DIVING PIN FOR PACIFYING THE SEA ที่มีความสูง 9.8 เมตร แต่มีความหนาเพียง 20 ซม. เท่านั้น ออกจากถ้ำนำท่านนั่งรถไฟรางเดียว ชมธรรมชาติกลางหุบเขา สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักอิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่… ตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง-เมนูอาหารเผือกที่ขึ้นชื่อของลี่ผู่ จากนั้นเชิญท่าน ชมการแสดงโชว์พื้นเมือง พักที่ LIPU HOT SPRING HOTEL (ตึก V.I.P. ระดับ 3 ดาวครึ่ง ดีที่สุด) หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ ลี่ผู่ – เมืองลับแล – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – ชมโชว์ความฝันแม่น้ำหลีเจียง ( DREAM LIKE LI RIVER )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลิน ในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำหลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและ ลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี แล้วเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ตร.ม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติบริสุทธิ์ จากนั้นเดินทางกลับ เมืองกุ้ยหลิน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ชมเขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน แล้วช้อบปิ้งใบชา ยาจีน ไข่มุกหนานผู่ และผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER หรือ “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ย์และ กายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูง ในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี พักที่ GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า สวนสาธารณะ 7 ดาว – ทะเลสาบหยองชาง (เจดีย์เงิน,เจดีย์ทอง) – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะ 7 ดาว ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ ขนาดใหญ่มีพื้นที่ราว 40 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ภายในสวนนี้มีภูเขา 7 ลูก เรียงตัวกันเหมือนกลุ่มดาวหมีใหญ่ เป็นที่มาของชื่อสวน เขารูปร่างเหมือนอูฐโหนกเดียวและกำแพงยาว 108 เมตร สูง 6 เมตร สลักภาพประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินเรื่อยมา จากนั้นนำท่านสู่ทะเลสาบหยองชาง (เจดีย์เงิน,เจดีย์ทอง) บริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง แต่ได้รับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คู่หนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบเจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนอีก เจดีย์สร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** อาหารพิเศษ ออเดิร์ฟเย็นจานเล็ก 4 อย่าง ซุปเต้าหู้, ปลาหวานซ่านกู่, ปูทรายทอง, ปลาเจี้ยนกู่นึ่งซีอิ้ว, ปลาหยิวฟงทอดกรอบ, กุ้งแม่น้ำหลีเจียงผัดต้นหอมกับขิง, ไก่กรอบกุ้ยหลิน, เป็ดย่าง, ผัดหอยจุ๊บ, แตงเขียวทรงเครื่องยัดไส้, เห็ดหอมแขนงผักผัดน้ำมันหอย ขนมพื้นเมือง (ขนมงา, ขนมซากัว), ข้าว, ผลไม้ ** พิเศษไวน์แดงโต๊ะละ 2 ขวด เพื่อสุขภาพ ** รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล บ่าย อิสระช้อบปิ้ง * ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ อันได้แก่เหล้าขาวกุ้ยหลิน, เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน, น้ำพริกกุ้ยหลิน, หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม, ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง” แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ * ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 20.55 น. โดยเที่ยวบินที่ PG 619 อำลากุ้ยหลิน เดินทางกลับกรุงเทพฯ 22.25 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยสวัสดิภาพฯ