กวางเจาเทรดแฟร์-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โปรโมชั่นพิเศษโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 24,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 11ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 23,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 22,900 บาท

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 3,500

บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ของสายการบินสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ สายการบิน CATHAY PACIFIC – ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ – ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ – ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน ที่มีการเรียกเก็บ – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

*** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ***

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม – ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 10-20 หยวน / คน / วัน – ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. – ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

– ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า และทำบัตรเข้าชมงาน 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทาง ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร / E-MAIL ADDRESS ทั้งที่บ้าน และที่ทำงานของผู้เดินทาง 3. นามบัตร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ใบ

4. รูปถ่ายสี 2 นิ้วจำนวน 3 ใบ ***ข้อ 3,4 จะต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ***

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ 5.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ 5.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

5.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท