กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล (6 วัน)

รายละเอียด นำท่านจาริกเพื่อกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ได้แก่ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้,เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนาเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน และสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ นำชมเมือง “เมืองพาราณสี” นครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ชมเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITES) ในดินแดนป่าหิมพานต์ สัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวเนวาร์ นำชมเมืองหลวง “นครกาฐมาณฑุ” ชมบริเวณพระราชวังโบราณหนุมานโธก้า เทวสถานของกุมารี เทพธิดาเดินดิน (Living Goddess)

8 ธันวาคม 2551 กรุงเทพฯ – เมืองคยา – ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)

10.00 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ปของสายการบินไทย (TG) อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ทางเข้าประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C16- 18 12.00 น. ออกเดินทางสู่ตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8820 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง) 13.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร จากนั้น 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่ (Hotel Royal Residency) โดยรถโค้ช ปรับอากาศซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 10 ก.ม. 16.00 น. นำชมบริเวณองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา,อนิมิสเจดีย์,รัตนจงกลม,สระมุจลินท์และพุทธ สถานที่สำคัญ โดยรอบพร้อมฟังการบรรยายอธิบายถึงความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ 18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม 19.30 น. ออกจากที่พักไปยังบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็น สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์นำผู้แสวงบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์พุทธคยา เจริญธรรมตามสมควรแก่เวลา 21.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พักของโรงแรม หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

9 ธันวาคม 2551 ตำบลพุทธคยา – เมืองพาราณสี (โดยสายการบินภายในประเทศ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. นำชมบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ธิดาของคฤหบดีแห่งตำบลอุรุ เวลาเสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีตแด่พระบรมศาสดาก่อนการตรัสรู้ ชมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่พระบรมศาสดาทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวาย พร้อมข้าวมธุปายาส ณ ท่าสุปปติฎฐะ 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่บริเวณองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา กราบนมัสการลาต้นพระศรี มหาโพธิ์ พุทธสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งเพื่อความ เป็นสิริมงคล 10.30 น. เยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยา กราบนมัสการพระราชโพธิวิเทศ (พระมหาทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.๙มPh.D.) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตาม กำลังศรัทธา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 12.30 น. เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา 14.35 น. ออกเดินสู่เมืองพาราณสี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8821 15.25 น. เดินทางถึงเมืองพาราณสี 17.00 น. นำท่านเดินทางเช็คอินท์เข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมรามาดา (Hotel Ramada) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

10 ธันวาคม 2551 เมืองพาราณสี – เมืองกุสินารา

05.30 น. นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจาก ภูเขาไกรลาส(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักสูตรภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจาก เทือกเขาหิมาลัย, ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของ ชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปีโดยกองไฟที่เผา ศพไม่เคยดับมอดเลย 07.00 น. จากนั้นนำท่านกลับที่พัก 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 8.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสารนาถ (อยู่ห่างจากกรุงพาราณสีประมาณ 7 กม.) กราบนมัสการธรรมเมกขสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึกของ พระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิและ นำชมเจาคันธีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจ วัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ 10.00 น. ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ ชมวิหารท่านอนาคาริก ธรรมปาละ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 ฝาผนังรอบในเป็นภาพเขียนที่นำแบบมาจาก จิตรกรรม อันดับหนึ่งของโลก คือ ถ้ำอชันต้า เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ สวยงามมาก 10.30 น. นำชมวิหารอนาคาริก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตัก ศิลา 11.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารของโรงแรม 12.30 น. เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อเดินทางสู่เมืองกุสินาราระหว่างการเดินทางฟังการบรรยาย จากพระวิทยากร เกี่ยวกับพุทธประวัติ และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ตำบลระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำสะอาด 2 ครั้งที่โรงแรม ท้องถิ่น 20.00 น. ถึงเมืองกุสินารา นำท่านเช็คอินท์เข้าที่พักโรงแรม รอยัลเรซิเดนซี่ (Hotel Royal Residency) หรือระดับเทียบเท่า 20.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม

11 ธันวาคม 2551 เมืองกุสินารา – ลุมพินี(ประเทศเนปาล)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 08.00 น. นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นำชมปรินิพพานวิหารและ ปรินิพพานสถูป พระเจ้าอโศกมหาราช ดำริให้สร้างพระสถูปนี้ขึ้น ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา โดยสร้างคร่อมแท่น ปรินิพพาน มีลักษณะทรงบาตรคว่ำ สูงราว 70 ฟุต บนยอดมีฉัตร 3 ชั้น ภายในมีพระนอน ปางปรินิพพาน ประติมากรรมชิ้นนี้สร้าง ได้สมสัดส่วน สมจริง ทำให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งจากพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้เอง 09.30 น. นำท่านกราบสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ณ มกุฎพันธเจดีย์ 10.00 น. เยี่ยมชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งปัจจุบันมี พระราชรัตนรังษี (ท่านเจ้าคุณพระ วิเทศโพธิคุณ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานสงฆ์ (เจ้าอาวาส) และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตาม กำลังศรัทธา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม 12.30 น. เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปสวนลุมพินี ประเทศเนปาล ระหว่าง ทางผ่าน ด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล 18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมฮอคเก้ ลุมพินี Hotel Hokke Lumbini ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

12 ธันวาคม 2551 เมืองลุมพินี – กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (โดยสายการบินภายในประเทศ)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 07.00 น. นำท่านกราบนมัสการสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิหาร มหามายาเทวี(ใหม่) และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมี ข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหมีว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัม พุทธเจ้า และพระเจ้าอโศก เสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชสมัยของพระองค์ (ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 13) 09.00 น. เยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ที่พัก 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม 12.45 น. เดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินในประเทศ ใช้เวลาในการบินประมาณ 40 นาที 13.25 น. เดินทางถึงนครกาฐมาณฑุ 14.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักย่านใจกลางเมืองหลวง โรงแรมแยคแอนด์เยติ (Hotel Yak & Yeti) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 15.00 น. นำท่านไปสักการะมหาเจดีย์เพาธนาถ (BODHNATH) เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงาม ซึ่งอยู่รอบ ๆ มหาเจดีย์เพาธนาถพร้อม กับพบปะพระ ลามะ หรือพระธิเบตและชาวพุทธธิเบตที่อพยพมาจากดินแดนหลังคา โลก (มีของที่ระลึก จำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต และ จีนแผ่นดินใหญ่) อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ย่านทาเมล เช่น กระเป๋าถักทอมือลวดลายพื้นเมือง, ผ้า ปาสมีน่า (Pashmina) , หนังสือ และภาพถ่ายโป๊สการ์ดเทือกเขาหิมาลัย 19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นกลับสู่ที่พัก

13 ธันวาคม 2551 นครกาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช็คเอ้าท์พร้อม สัมภาระ 08.00 น. นำชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณชุมชนหนุมาณ โธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลาง ของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอัน วิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวังชมเทวสถานของ กุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน (KUMARI : THE LIVING ODDESS)” ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็น เทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบ ทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย 11.00 น. เดินทางสู่สนามบินตรีภูวันอินเตอร์เนชั่นแนล 13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

18.15 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ