กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล( 9 วัน)

รายละเอียด นำท่านจาริกเพื่อกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบลอันได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ, ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน นำชมเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปีริมฝั่งแม่น้ำคงคา สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก”ทัชมาฮาล”และพระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์มูฆัล “อัคราฟอร์ท” ชมเมืองหลวงแห่งชมพูทวีปและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายราคาถูกที่นครหลวงเดลี

6 ธันวาคม 2551 กรุงเทพฯ – เมืองคยา – ตำบลพุทธคยา ( ประเทศอินเดีย )

05.20 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามสุวรรณ เคานเตอร์เช็คกรุ๊ปของสายการบินอินเดียน แอร์ไลน์ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ W 07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ IC 294 08.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรมรอยัล เรซิเดนซี (Hotel Royal Residency) โดยรถโค้ชปรับอากาศซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 10 ก.ม. จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย 10.00 น. นำท่านกราบนมัสการพุทธสถานสำคัญบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์ พุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นมัสการพระแท่นวัชร อาสน์ อนิมิสเจดีย์รัตน-จงกรม สระมุจลินทร์ พร้อมฟังการบรรยายอธิบายถึงความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม 13.00 น. ชมพระพุทธรูปหิน (ไดบุสสึ) ศิลปะญี่ปุ่นที่งดงามแวะเยี่ยมชมวัดในพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน และเถรวาทของประเทศต่าง ๆ เช่น จีน,ญี่ปุ่น,ธิเบต,เนปาล,ภูฐาน,ศรี ลังกา,พม่า ฯลฯตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

7 ธันวาคม 2551 ตำบลพุทธคยา – กรุงราชคฤห์ – ตำบลพุทธคยา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ 07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 09.00 น. นำท่านกราบนมัสการพระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ ต้องเดินทางขึ้นเขาประมาณ 30 นาที โดย มีบันใดก้าวเดินสบายไม่สูงชันมากนัก และถ้าท่านไม่ต้องการเดินเท้า ที่บริเวณเชิงเทวะมีบริการเสลียง หามด้วยฝีมือชาวอินเดีย (ท่านที่ใช้บริการดังกล่าวโปรดเสียค่าใช้จ่ายเองท่านละ 700 บาท ทั้งขาไปและขากลับ) ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธได้เคยใช้ทางเดินสายนี้เสด็จขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเช่นกัน นมัสการสถานที่ซึ่งพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ ณ ถ้ำสุกรขาตา ชมกุฏิพระฤอานนท์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ และสถานที่ซึ่งพระเทวทัต กลิ้งหินหล่นใส่พระพุทธเจ้าจนพระบาทห้อพระโลหิต 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรมฯ 12.00 น. เยี่ยมชม วัดไทยสิริราชคฤห์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา 13.00 น. นำชม วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในโลกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ และเป็นสถานที่พระอริยสงฆ์สาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือ พระพุทธเจ้าทรงให้การ อุปสมบทด้วยพระองค์เอง ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายทำให้เกิด “วันมาฆะบูชา” ขึ้น 14.00 น. นำชม “นาลันทาคาม” ซึ่งเคยเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวา ซึ่งต่อมาได้เป็นสถานที่สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา ในอดีตพระถังซำจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) ได้เคยศึกษาพระธรรมและเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกเมื่อประมาณ 1500 ปีที่แล้วและเคย มีพระภิกษุจำพรรษากว่า 10,000 รูปศึกษาธรรมอยู่ที่นี่ 15.00 น. ชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ ปัจจุบันทางการมีการก่อก้อนหินขึ้นประมาณ 1 เมตร และบริเวณกว้างยาวประมาณ 8×10 เมตร โดยมีป่าละเมาะล้อมไว้ ตรงกลางมีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ หากยืน ที่ซากกำแพงหินเรียงซ้อนหนา ประมาณ 6 ฟุต จะมองเห็นยอดเขาคิชกูฏได้ชัดเจน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้มีการ อธิบายกันว่า พระเจ้าพิมพิสารถูกอชาตศัตรูผู้เป็นโอรสทำปิตุฆาต โดยการกักบริเวณให้อดอาหารและจำกัด ที่ให้เล็กลง (ขังเดี่ยว) พระองค์ 16.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ตำบลพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 18.00 น. ถึงตำบลพุทธคยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่ (Hotel Royal Residency) หรือเทียบเท่าและรับประทานอาการค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม 19.00 น. ออกจากที่พักไปยังบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็น ที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์นำผู้แสวงบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์พุทธคยา เจริญธรรมตามสมควรแก่เวลา

8 ธันวาคม 2551 ตำบลพุทธคยา – กรุงพารณสี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. นำชมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงลอยถาดทองคำอธิษฐานริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ชม บริเวณที่สันนิษฐานว่า เคยเป็นบ้านนางสุชาดาผู้ ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระพุทธเจ้า 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 13.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อออกเดินทางสู่กรุงพาราณสีและตำบลสารนาถ ระยะทาง ประมาณ 230 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง (แม้ว่าถนนจะลาดยางอย่างดี แต่เนื่องจากเป็นถนนไฮเวย์ สำคัญเชื่อมเมืองสำคัญทางฝั่งตะวันออกกับตะวันตก ของประเทศ บางครั้งการจราจรอาจติดขัดและ ไม่สามารถทำความเร็วได้เต็มที่ ) 20.00 น. ถึงเมืองพาราณสี นำท่านเข้าพักโรงแรม รามาดา (Hotel Ramada) หรือเทียบเท่า จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารโรงแรม

9 ธันวาคม 2551 กรุงพาราณสี -ตำบลสารนาถ – เมืองกุสินารา

05.00 น. นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจาก ภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash)บนสรวงสวรรค์(ตามหลักสูตรภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจาก เทือกเขาหิมาลัย, ประเทศ เนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของ ชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปีโดยกองไฟที่เผา ศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนั้นนำท่านกลับที่พัก 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองสารนาถ (อยู่ห่างจากกรุงพาราณสีประมาณ 7 กม.) กราบ นมัสการธรรมเมกข- สถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสาร- นาถชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึก ของพระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกว่า 100 หลัง และ วิหารอนาคาริก นมัสการพระ บรมสารีริกธาตุที่ อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลา นำชมเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์ ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประจำ เมืองสารนาถ 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 13.00 น. จากนั้นเช็คเอ้าท์นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ระยะทาง 268 ก.ม. ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) แวะเข้าห้องน้ำที่สะอาดในโรงแรมระหว่างทาง 2 ครั้ง 19.00 น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรมรอยัลเรซิเดนซี (Royal Residency Hotel) หรือเทียบเท่า 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

10 ธันวาคม 2551 เมืองกุสินารา – สวนลุมพินี,ประเทศเนปาล

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. จากนั้นนำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นำชมปรินิพพานวิหารและ ปรินิพพานสถูป แล้วนำท่านไป นมัสการที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ณ มกุฏพันธเจดีย์ เมื่อท่าน มายังสถานที่แห่งนี้แล้วจะรู้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธ บิดาแห่งชาวพุทธ 11.00 น. กลับโรงแรมที่พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 13.00 น. เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม) ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล 16.30 น. ถึงสวนลุมพินี นำท่านกราบนมัสการสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า วิหารมหามายาเทวี(ใหม่)และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว มี ข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษา พราหมีว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3) 18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมนิรวานะ (Hotel Nirvana) หรือเทียบเท่า 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11 ธันวาคม 2551 ตำบลลุมพินี- กรุงสาวัตถี – เมืองลัคเนาร์ – เมืองอัครา

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 06.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 11.00 น. ถึงกรุงสาวัตถี รับประทานอหารกลางวันที่โรงแรมนิโก้ โลตัส (Hotel Nikko Lotus) 12.00 น. จากนั้นนำชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชน ชีพ (25 ชันษา) ชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสก,องคุลีมาลสถูป, วัด พระเชตวันมหาวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับสำคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ จากนั้นนำท่านไหว้พระ สวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า,กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ, พระสีวลีและ พระสารีบุตรตามลำดับ 14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ โดยรถโค้ช (ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง) 19.00 น. เดินทางถึงเมืองลัคเนาว์ เมืองหลวงของรัฐอุตระประเทศ นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ โรงแรม นำชมพระราชวังของกษัตริย์ราชวงค์ฮุมายันสร้างในยุคกษัตริย์มุสลิมเรือง อำนาจเหนือภารตะประเทศ ชมฮาเร็มของสุลต่านที่มีชายากว่า 300 องค์ 20.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟตู้นอนปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองอัครา

12 ธันวาคม 2551 เมืองอัครา (ทั้งวัน)

07.00 น. เดินทางถึงเมืองอัครา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเจพี พาเลซ (Hotel Jaypee Palace) 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 09.00 น. นำชมความงดงามของ “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอัมตะที่ถูกสร้างจากหิน อ่อนสีขาวพิสุทธิ์อันงามวิจิตร จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจ้าชาร์เจฮานทรงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมีพระประสูติกาลในปีค.ศ. 1631 สถานที่แห่งนี้ใช้ เวลาสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมือเอก ของโลกในยุคนั้น ประดับประดา ด้วยอัญมณีและหินสีนานาชนิดบน หินอ่อนสีขาว ภายในมีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล และพระเจ้าซาร์จาฮาน ไว้เคียงคู่กับ ทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันดร์กาล 11.00 น. นำชม ” อัคราฟอร์ท” สร้างด้วยหินทรายสีแดง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1565 และทรงสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระ เจ้าชาร์เจฮาน ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวังที่ประทับ ซึ่งมีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 ก.ม. วัดโดยรอบ ภายในมีสิ่งปลูกสร้าง มากมายจนเป็นเสมือนเมืองเล็กๆ ภายในป้อมแห่งนี้ท่านจะได้ชมท้องพระโรงอันวิจิตร รโหฐานยิ่ง ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่รับรองเหล่าราชอาคันตุกะ และบรรดาทูตานุฑูตราช บัลลังก์มยุรารำแพน (Golden Peacock Throne) อันมีชื่อเสียงเคยประดิษฐานที่นี่ ปัจจุบันอยู่ในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่าน นำชมหอคอยรูปแปดเหลี่ยม สถานที่คุมขัง พระเจ้าชาร์เจฮานไว้นาน 7 ปี จากสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทัชมาฮาล ใน มุมมองเดียวกับที่พระเจ้าชาร์ เจฮาน ได้ทอดพระเนตรในวาระสุดท้ายของพระชนม์ ชีพ 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม บ่าย นำท่านชมเมืองอัครา และเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

13 ธันวาคม 2551 เมืองอัครา – นครเดลี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่นครนิวเดลี ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 12.00 น. เดินทางถึงนครเดลี จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม ชมนครเดลลี ในเขตเมืองใหม่ที่มีการจัดผังเมืองเป็นระเบียบตามแบบอังกฤษ ผ่านถนน ราชบาทอันกว้างใหญ่ที่คนนับล้านจะมาชุมนุมดูขบวนพาเหรดในวันชาติ 26 มกราคม อินเดียเกต ประตูชัยสูง 42 เมตร นำผ่านชมรัชตะปติบาวัน ทำเนียบที่พักอาศัยของ ประธานาธิบดี นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาด จันปาท อันมีชื่อเสียงของนครเดลลี 19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร และนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินคร เดลี 21.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี เช็คอินเค้าท์เตอร์สายการบินเจท แอร์เวย์

14 ธันวาคม 2551 นครเดลี – กรุงเทพฯ

00.05 น. เหิรฟ้ากลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ IC853

05.35 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ